Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Forurensende stoffer
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren beskriver endringer i innhold av miljøgifter i blåskjell over tid på faste stasjoner. Målingene utføres på stasjoner på ytre kyst nord for Stadtlandet til Lofoten, som en del av et større overvåkingsprogram; Miljøgifter langs kysten (MILKYS). Norsk institutt for vannforskning (NIVA) utfører overvåkingen på oppdrag fra Miljødirektoratet.

MILKYS har lange tidsserier for mange miljøgifter i blåskjell. Den lengste tidsserien omfatter årlige målinger helt siden 1992.

Miljødirektoratet har laget et sett med klassifiseringsgrenser for å angi hvor forurenset et område er. Grensene er basert på nivåer av ulike miljøgifter i noen få indikatorarter. Det er fem ulike tilstandsklasser, fra 1 (ubetydelig – lite forurenset) til 5 (meget sterkt forurenset). Tilstandklasse er fastsatt på grunnlag av resultater fra det siste året med målinger (varierer mellom 2004 og 2015). Tidstrender er beregnet der det foreligger resultater fra fem år eller mer.

Siden 1992 er det gjort målinger av følgende miljøgifter:

  • metaller: herunder bly, kadmium, kobber, kvikksølv og den organiske tinnforbindelsen TBT
  • organiske miljøgifter: herunder PCB, DDT (uttrykt som DDE), HCB og lindan
Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Barentshavet
Kvalitet og usikkerhet
Referansenivå
  • Naturlig bakgrunnsnivå for naturlig forekommende stoffer.
  • Null (metodens deteksjonsgrense) for menneskeskapte stoffer.
Tiltaksgrense

Økning i nivået av miljøgifter over et visst antall år, eller en plutselig økning fra en prøvetaking til den neste i det samme området.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat NIVA Norsk institutt for vannforskning
Forfattere

Norman Green, Norsk institutt for vannforskning, norman.green@niva.no

Gunnar Severinsen, Norsk institutt for vannforskning, gunnar.severinsen@niva.no
Jan Karud, Norsk institutt for vannforskning, jan.karud@niva.no

Sekretariatet: Bjørn Einar Grøsvik bjorn.grosvik@imr.no 

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

DatasettDatagrunnlaget rapporteres også til OSPAR