Lufttilførsler av miljøgifter til Barentshavet

Publisert av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Lag rapport

Miljøgifter fraktes til Barentshavet med luft- og havstrømmer, lufta er den raskeste og mest effektive transportveien. Hovedkildene til forurensningene som måles i lufta finner vi utenfor Arktis. I mange år har det vært en nedgang for flere av miljøgiftene. De siste årene har denne trenden stagnert, og i noen tilfeller har tilførslene økt noe.

Fakta om tilførsler av miljøgifter

Tilførsel av miljøgifter til Barentshavet skjer med luft- og havstrømmer, tilførsler fra elver, avrenning fra land, og transport med is. Luft- og havstrømmer står for hovedmengden av tilførslene.

Kartet under viser eksempler på tilførselsveier for forurensede luftmasser til Svalbard. Områder i Russland kan være viktige kilder til tilførsler av PAH, blant annet fra forbrenning, vedfyring og skogbranner. Andre områder, for eksempel Sentral-Europa og Kina, påvirker også nivåene som måles på Svalbard. Lave nivåer måles når luftmassene er lokale.

Miljøgifter_Barentshavet_nilu-01.png

Status og trend for tilførsler av miljøgifter 

Målinger av miljøgifter i luft på Svalbard

Zeppelin-observatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard har lange tidsserier fra 1990-tallet for tilførsler av følgende miljøgifter:

  • tungmetaller: kvikksølv, bly, kadmium, kobber, arsen
  • organiske forbindelser: PAH og PCB
  • plantevernmidler: DDT, klordan, HCH og HCB

Siden 2006 har også bromerte flammehemmere og PFAS inngått i overvåkingen.

Overvåkingen utføres som en del av programmet " Langtransporterte forurensninger i luft og nedbør" i regi av Miljødirektoratet. Norsk institutt for luftforskning (NILU) utfører overvåkingen og bidrar i tillegg med resultater fra sitt eget måleprogram.

Nedenfor vises noen eksempler på lange tidsserier for miljøgifter fra Zeppelin-observatoriet på Svalbard. I 2015 var konsentrasjonene av PCB, PAH og de fleste plantevernmidler som måles i lufta ved Zeppelin på samme nivå, eller litt lavere enn tidligere år. Nivåene av PCB og bromerte flammehemmere (PBDE) varierer fra år til år, og det er ingen tydelige trender å se. PFAS og HBCD er hovedsakelig under deteksjonsgrensen og ingen tydelige trender kan ses.

Nivåene av plantevernmiddelet HCB var det høyeste siden i sluttet på 90-tallet, og en økende trend ses siden begynnelsen av 2000-tallet. Figuren under viser hvordan HCB i lufta på Svalbard har økt de siste ti årene.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Figuren under viser at den årlige middelkonsentrasjonen av PAH i luft hadde en klar nedadgående trend fra 1998 til 2006. Etter dette har nivåene vært relativt stabile, med noen variasjoner fra år til år og forhøyede nivåer i 2013 og 2014. Toppene i noen år skyldes i hovedsak enkeltepisoder med høye nivåer.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Figuren under viser PCB i lufta ved Zeppelin-observatoriet. Den langsiktige trenden er at nivåene har gått ned, men også her er det variasjoner fra år til år.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

De fleste av PFAS-forbindelsene som måles på Svalbard er under det analytiske deteksjonsnivået, nivåene er med andre ord så lave at de ikke vises i målingene. PFOS, PFOSA og PFOA er de forbindelsene som i størst grad er målt over deteksjonsnivået. Figuren under viser at konsentrasjonene varierer fra år til år og ingen entydige trender kan ses.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Figuren under viser at det har vært liten endring i kvikksølvnivåene i lufta på Svalbard siden 2000. Dette er i sterk kontrast til observasjoner på lavere breddegrader, som viser en avtagende trend.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Nivået av kvikksølv som måles i lufta på Svalbard varierer gjennom året, som vist i figuren under. Om vinteren transporteres forurenset luft fra vestlige, sentrale og østlige deler av Europa nordover, noe som fører til høyere nivåer av kvikksølv i lufta på Svalbard. Om sommeren er nivåene også høye. Årsaken er avdamping av kvikksølv fra havet, fordi havisen smelter.

Figuren viser også at det om våren er episoder hvor kvikksølvnivåene i lufta er sterkt redusert. Dette skyldes prosesser i atmosfæren som omdanner kvikksølv til mer reaktive forbindelser som avsettes på bakken, på is og i havoverflater. Mesteparten av kvikksølvet vil fordampe tilbake til atmosfæren.

En liten andel vil ende opp i sedimenter, jord, innsjøer og i havet. Alger og bakterier kan omdanne kvikksølv til det svært giftige metylkvikksølv, og dermed kommer kvikksølvet inn i næringskjeden. Fisk og pattedyr høyt oppe i næringskjeden oppkonsentrerer metylkvikksølv i kroppen gjennom det de spiser.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Årsaker til trendene

Konsentrasjonene av miljøgifter i lufta på Svalbard påvirkes av utslipp av miljøgifter i ulike deler av verden, Europa og Asia står for de største bidragene. Konsentrasjonene påvirkes også av klimatiske forhold som påvirker de atmosfæriske tilførselsveiene.

Hva er konsekvensene?

Klimaendringer med økt temperatur forventes å gi økt spredning av miljøgifter på global skala. Smelting av havis og tining av permafrost kan forårsake remobilisering og fordamping av miljøgifter til atmosfæren i Arktis. Store skogbranner og branner på dyrket mark har vist seg å gi økt tilførsel av organiske miljøgifter til Arktis. Økt lokal industrietablering (som for eksempel olje- og gassvirksomhet og bergverk) og skipstrafikk i nordområdene kan potensielt bidra til økte tilførsler av noen av de miljøgiftene som måles i lufta på Svalbard.

Det er fortsatt en nedgang i tilførslene og nivåene av flere av miljøgiftene som måles i lufta på Svalbard, men for noen har det vært en svak økning de siste årene. Antatte årsaker kan være fortsatt bruk av miljøgiftene i ulike deler av verden, og at miljøgiftene frigis med økende temperatur fra tidligere avsetninger i miljøet. Kvikksølvnivåene har vært stabile siden 2000.

Mer om overvåkingen

Vil du vite mer om hvordan overvåkingen skjer, kvalitet og usikkerhet ved dataene osv. kan du lese mer her: