Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Forurensende stoffer
Type indikator Påvirkning
Om indikatoren

Indikatoren beskriver lufttilførsler av miljøgifter til Barentshavet. Zeppelin-observatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard har lange tidsserier fra 1990-tallet for tilførsler av følgende miljøgifter:

tungmetaller: kvikksølv, bly, kadmium, kobber, arsen

organiske forbindelser: PAH (38 komponenter), PCB (32 komponenter).

plantevernmidler: DDT (6 komponenter), klordan (4 komponenter), HCH (2 komponenter) og HCB.

Siden 2006 har også bromerte flammehemmere og PFAS blitt inkludert; PBDE (16 komponenter), HBCD (3 komponenter) og PFAS (13 komponenter).

Overvåkingen utføres som en del av programmet ” Langtransporterte forurensninger i luft og nedbør”  i regi av Miljødirektoratet. Norsk institutt for luftforskning (NILU) utfører overvåkingen og bidrar i tillegg med resultater fra sitt eget måleprogram.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning Barentshavet
Kvalitet og usikkerhet

Indikatoren er bare representativ for områdene rundt Svalbard.

Referansenivå

Referansenivået er "naturlig bakgrunnsnivå". Det betyr i praksis at syntetiske menneskeskapte stoffer ikke skal identifiseres i analysene.

Tiltaksgrense

Økning i nivået over et visst antall år eller en større økning over kortere tidsrom.

Status – sist oppdatert
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat NILU Norsk institutt for luftforskning
Forfattere

Eldbjørg S. Heimstad, NILU, esh@nilu.no
Pernilla Bohlin Nizetto, NILU, pbn@nilu.no
Katrine A. Pfaffhuber, NILU, kap@nilu.no

Sekretariatet:

 

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Datasett
Datagrunnlaget rapporteres også til MOSJ

Les mer om organiske miljøgifter i luft hos MOSJ

Les mer om tungmetaller i luft hos MOSJ