Filter
Laster...
Havområde Barentshavet
Tema Fiskebestander
Type indikator Tilstand
Om indikatoren

Indikatoren beskriver størrelsen på den modne delen av loddebestanden og hvordan den forandrer seg over tid. Det norske havforskningsinstituttet (www.imr.no) og det russiske havforskningsinstituttet (www.pinro.ru) oppdaterer tidsseriene hver høst, basert på et felles tokt med flere fartøyer. Dette har foregått siden 1973.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) bruker disse dataseriene for å gi sin bestandsvurdering.

Størrelsen på den modne delen av loddebestanden brukes i et veletablert forvaltningssystem i regi av Den Norsk-Russiske Fiskerikommisjon, etter råd fra ICES.

Det bør vurderes om totalbestanden av lodde heller skal brukes som indikator i framtida. Totalbestanden vil si mer om loddas rolle som nøkkelart i økosystemet, både som beiter på dyreplankton og som bytte for fisk og pattedyr.

Mål for havområde
Nasjonalt miljømål
Geografisk dekning
Kvalitet og usikkerhet

Usikkerheten i indikatoren avhenger av nøyaktigheten og presisjonen i loddemålinger fra det felles norsk-russiske toktet i september.

Referansenivå

Ingen.

Tiltaksgrense

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen har vedtatt en forvaltningsregel som går ut på at det skal være mindre enn 5 prosent sannsynlighet for at gytebestanden skal komme under 200 000 tonn ved gytetidspunktet. ICES gir sine råd om loddeforvaltningen ut fra denne regelen.

Status – sist oppdatert
Lodde i Barentshavet ( )
Oppdatering Årlig
Ansvarlig etat Havforskningsinstituttet
Forfattere

Georg Skaret, Havforskningsinstituttet, georg.skaret@hi.no

Kontaktinformasjon Miljøstatusredaksjonen

miljostatus@miljodir.no

Overvåkingsgruppens sekretariat:
Gro van der Meeren  GroM@hi.no

Datasett

Indikatoren er basert på internasjonal rådgivning fra ICES.

Bestandsvurderingen og utviklingen er basert på det årlige norsk-russiske fellestoktet i september. Dette er et akustisk tråltokt som stort sett dekker hele loddebestanden, og som gir et estimat på mengden av lodde og sammensetningen av bestanden. Mengdeestimatet blir gjort i programvaren Stox. Mengdeanslaget blir brukt som et absolutt estimat på bestanden om høsten, men siden fiskeriet foregår påfølgende vinter og tidlig vår, blir bestanden fremskrevet seks måneder i tid fra tidspunktet målingene skjer. Dette skjer ved hjelp av modellen Bifrost som benytter mengdeestimatet samt estimater på modning, vekst og dødelighet (inkludert beitetrykk av torsk basert bestandsstørrelse, størrelsessammensetning og mageprøver) til å parameterisere ulike framskrivningsscenarier som blir kjørt i programmet CapTool. Vurdering av usikkerhet i toktestimat og andre inputdata er inkludert i disse modellkjøringene. I tillegg benyttes FangstFisk for å tilrettelegge fangstdata.

Les mer om dataene/graf for lodde Bestandsutvikling lodde

Datagrunnlaget rapporteres også til ICES, MOSJ

http://mosj.npolar.no/no/influence/fishingtrapping/indicators/capelin_catch.html

Indikatoren er basert på internasjonal rådgivning fra ICES