Filter
Laster...

Fiskebestander

Ungsild i Barentshavet

Sildestim. Foto: Hege Iren Svensen, Havforskningsinstituttet

De siste årene har sildebestanden vært i nedgang, men ser nå ut til å ha stabilisert seg. For å unngå ytterligere nedgang er vi avhengig av god fiskeforvaltning og bruk av føre-var-prinsippet.

Les mer om Ungsild i Barentshavet

Lodde i Barentshavet

Lodde (hunn) fra Balsfjord i Troms. Foto: Knut Georg Forberg

Lodda er viktig næring for fisk, sjøfugl og sjøpattedyr, og vurderes derfor som en nøkkelart i Barentshavet.

Les mer om Lodde i Barentshavet

Kolmule i Barentshavet

Kolmule. Foto: Havforskningsinstituttet

Kolmulen økte trolig i utbredelse og mengde i Barentshavet fra 1996 til 2004, men etter dette har det vært en klar nedgang. I 2012 ble det observert en liten økning igjen.

Les mer om Kolmule i Barentshavet

Nordøstarktisk torsk i Barentshavet

Nordøstarktisk torsk. Foto: Hege Iren Svensen, Havforskningsinstituttet

Gytebestanden av nordøstarktisk torsk er i dag på et høyt nivå. Den nordøstarktiske torsken er den største torskebestanden i verden.

Les mer om Nordøstarktisk torsk i Barentshavet

Blåkveite

Blåkveite. Foto: Havforskningsinstituttet

Blåkveite ble tidligere fisket hardt. Bekymringer om bestandssituasjonen gjorde at fisket ble strengt regulert i 1992. Etter det har bestanden økt.

Les mer om Blåkveite

Vanlig uer

Vanlig uer. Foto: Havforskningsinstituttet

Vanlig uer er klassifisert som en truet art. Bestanden er lav og fortsetter å synke. De senere årene er det satt i gang tiltak for å bedre situasjonen.

Les mer om Vanlig uer

Snabeluer

Snabeluer. Foto: Kjell A. Gamst, Havforskningsinstituttet

Snabeluerbestanden har en positiv utvikling. Rekrutteringen til bestanden var svak fra 1996 til 2004, men har blitt klart styrket etter dette.

Les mer om Snabeluer