Hav og kyst

Publisert av Miljødirektoratet

De store norske hav- og kystområdene er rike på ressurser. Menneskers aktiviteter og klimaendringer truer dette mangfoldet i økende grad. Norske myndigheter samarbeider derfor for å forvalte disse områdene på en helhetlig måte.

Knølhvalen beiter blant annet i Barentshavet om sommeren, og vandrer sørover til tropiske strøk om vinteren. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Bestandene av lunde - som er Norges mest tallrike sjøfugl - har opplevd en kraftig nedgang i de siste tiårene, blant annet på grunn av endringer i klima. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Planteplankton er grunnlaget for det meste av livet i havet. Ca. 1300 planktonarter er kartlagt i norske farvann. Bildet viser Corethron criophilum for Barentshavet. Foto: Algelaboratoriet, Havforskningsinstituttet

Gytebestanden av nordøstarktisk torsk nådde en topp i 2013 og har siden gått litt ned. Både totalbestand og gytebestand er likevel langt over gjennomsnittet for perioden 1946–2016. Denne torskebestanden er vurdert som en av de viktigste i verden. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no

En lang kyst, store havområder og mange fjorder gir Norge gode forutsetninger for å høste fra havet. Bildet viser en kystfisker som kommer med dagens fangst. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Klappmyssbestanden i Vesterisen er klassifisert som sterkt truet på den norske rødlista. Bildet viser en klappmyssunge. Foto: Michael Poltermann

Havet er rikt på ressurser

Havområdene våre består av Barentshavet i Nord, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak i sør. Havområdene er svært produktive og rike på ressurser. Her finner du blant annet kaldtvannskoraller, store bestander av fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Miljøtilstanden er god, men havområdene våre påvirkes i varierende grad av menneskelige aktiviteter. Utvinning og høsting av ressurser, og bruk av havet til ulike formål, stiller oss overfor nye utfordringer når det gjelder å ta vare på de store verdiene havet representerer.

Kysten er viktig for oss

Langs kysten finner vi et rikt plante- og dyreliv. Sjøarealet innenfor grunnlinjen, med fjordene, er viktig for kommersielt fiske og her finnes mange egnede lokaliteter for akvakultur. Kysten er også viktig som rekreasjonsområde. Omtrent 80 prosent av befolkningen i Norge bor mindre enn 10 km fra sjøen. Mange ulike myndigheter har et ansvar for forvaltningen av arealer, miljø og ressurser i kystsonen. Målet er å sikre en ren kyst med god økologisk tilstand.

Kartet viser områder med koraller og særlig verdifulle områder utenfor Trøndelagskysten. Zoom i kartet for å utforske nærmere, eller klikk på "Utforsk kart" for å få opp et stort kart. Du kan også klikke på "Utforsk kart" for å se flere andre temaer som olje og gassvirksomhet, skipstrafikk og utbredelse av en lang rekke arter.

Menneskelig aktivitet påvirker kyst- og havområdene

Påvirkningene på de marine økosystemene skyldes menneskelig aktivitet som pågår ute i havet, på land eller langs kysten. Fiskeri, fiskeoppdrett, skipsfart og olje- og gassvirksomhet, industri, avløp og landbruk, samt marin forsøpling er viktige påvirkningsfaktorer. Økosystemene påvirkes også av forurensning som fraktes til våre farvann med luft- og havstrømmer langveisfra.

Konsekvensene av alle påvirkningene kan være ødeleggelse og endring av leveområder, redusert biologisk mangfold, nedgang i bestander og økt belastning på sårbare arter. I tillegg gir klimaendringer stigende havtemperatur og økt issmelting. Utslipp av CO2 forsurer havet. Dette er bekymringsfullt fordi et surere hav kan føre til store endringer i økosystemene. Kalkdannende nøkkelarter som små krepsdyr og koraller kan rammes spesielt hardt når havet blir surere.

Helhetlig forvaltning av kyst- og havområdene

God miljøtilstand skal sikres i norske havområder gjennom forvaltningsplaner som utarbeides og følges opp av ansvarlige myndigheter i samarbeid med fageksperter. Slike planer foreligger nå for alle norske havområder; for Barentshavet med Lofoten, for Norskehavet og for Nordsjøen med Skagerrak. Forvaltningsplanene gir oss både kunnskap og skisserer en rekke tiltak som må til for å sikre god miljøtilstand i havområdene.

Forvaltningsplanene for havområdene avgrenses av grunnlinjen. Kysten innenfor forvaltes av vannregionmyndighetene gjennom vannforskriften. Hav og kyst påvirker hverandre og dette må det tas hensyn til i arbeidet med forvaltningen av områdene.