Hav og kyst

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

De store norske hav- og kystområdene er rike på ressurser. Menneskers aktiviteter og klimaendringer truer dette mangfoldet i økende grad. Norske myndigheter samarbeider derfor for å forvalte disse områdene på en helhetlig måte.

Havet er rikt på ressurser

Havområdene våre består av Barentshavet i Nord, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak i sør. Havområdene er svært produktive og rike på ressurser. Her finner du blant annet kaldtvannskoraller, store bestander av fisk, sjøfugl og sjøpattedyr.

Miljøtilstanden er god, men havområdene våre påvirkes i varierende grad av menneskelige aktiviteter. Utvinning og høsting av ressurser, og bruk av havet til ulike formål, stiller oss overfor nye utfordringer når det gjelder å ta vare på de store verdiene havet representerer.

Kysten er viktig for oss

Langs kysten finner vi et rikt plante- og dyreliv. Sjøarealet innenfor grunnlinjen, med fjordene, er viktig for kommersielt fiske og her finnes mange egnede lokaliteter for akvakultur. Kysten er også viktig som rekreasjonsområde. Omtrent 80 prosent av befolkningen i Norge bor mindre enn ti kilometer fra sjøen.

Mange ulike myndigheter har et ansvar for forvaltningen av arealer, miljø og ressurser i kystsonen. Målet er å sikre en ren kyst med god økologisk tilstand.

Kartet viser områder med koraller og særlig verdifulle områder utenfor Trøndelagskysten. Zoom i kartet for å utforske nærmere, eller klikk på "Utforsk kart" for å få opp et stort kart. Du kan også klikke på "Utforsk kart" for å se flere andre temaer som olje og gassvirksomhet, skipstrafikk og utbredelse av en lang rekke arter.

Menneskelig aktivitet påvirker kyst- og havområdene

Påvirkningene på de marine økosystemene skyldes menneskelig aktivitet som pågår ute i havet, på land eller langs kysten. Fiskeri, fiskeoppdrett, skipsfart og olje- og gassvirksomhet, industri, avløp og landbruk, samt marin forsøpling er viktige påvirkningsfaktorer. Økosystemene påvirkes også av forurensning som fraktes til våre farvann med luft- og havstrømmer langveisfra.

Konsekvensene av alle påvirkningene kan være ødeleggelse og endring av leveområder, redusert biologisk mangfold, nedgang i bestander og økt belastning på sårbare arter.

I tillegg gir klimaendringer stigende havtemperatur og økt issmelting. Utslipp av CO2 forsurer havet. Dette er bekymringsfullt fordi et surere hav kan føre til store endringer i økosystemene. Kalkdannende nøkkelarter som små krepsdyr og koraller kan rammes spesielt hardt når havet blir surere.

Helhetlig forvaltning av kyst- og havområdene

God miljøtilstand skal sikres i norske havområder gjennom forvaltningsplaner som utarbeides og følges opp av ansvarlige myndigheter i samarbeid med fageksperter. Slike planer foreligger nå for alle norske havområder; for Barentshavet med Lofoten, for Norskehavet og for Nordsjøen med Skagerrak.

Forvaltningsplanene gir oss både kunnskap og skisserer en rekke tiltak som må til for å sikre god miljøtilstand i havområdene.

Forvaltningsplanene for havområdene avgrenses av grunnlinjen. Kysten innenfor forvaltes av vannregionmyndighetene gjennom vannforskriften. Hav og kyst påvirker hverandre og dette må det tas hensyn til i arbeidet med forvaltningen av områdene.