Fritidsfiske i ferskvann

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Halvparten av alle voksne i Norge fisker én eller flere ganger i året. Fritidsfiske i sjøen er en del av allemannsretten, mens grunneier har fiskerettighetene i ferskvann. 

Fritidsfiske er en populær aktivitet

Deltakelsen i fritidsfiske i ferskvann er litt lavere enn for fiske i sjøen, men er likevel relativt høy. Av den voksne befolkningen (16-74 år) fisker omtrent tre av ti, og vi gjør det i gjennomsnitt ti ganger i året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

En tiendedel av befolkningen fisker laks. Fritidsfiske i ferskvann er en populær aktivitet i alle sosiale lag av befolkningen og i alle aldersgrupper opp til 55 år.

Menn fisker noe mer enn kvinner, og bosatte på små steder og i Nord-Norge og Hedmark/Oppland fisker mest.

Ulike regler for ferskvann og sjø

Fritidsfiske betyr mye for trivselen i nærmiljøet, men kan også gi betydelige inntekter til rettighetshavere og lokalsamfunn. Fiske i elver og ferskvann er ikke en del av allemannsretten, og fiskerettighetene tilhører grunneier. Fiskere må derfor kjøpe fiskekort eller få annen tillatelse. Fritidsfiske i sjøen er derimot en allemannsrett.

Fiskeravgift

Alle som skal fiske i vann og vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye, må betale fiskeravgift fra de fyller 18 år. Fiskeravgiften for fiske etter innlandsfisk falt bort 01.01.2002.

I 2015 betalte 48 511 fiskere avgiften for enkeltperson og 7 365 betalte familieavgift. Hvis vi regner et gjennomsnitt på 2,5 fiskere per familiekort, betyr det at totalt 66 924 fiskere betalte avgift i 2015. I 2014 var tallet 64 803.

I 2016 er fiskeravgiften for fiske i vassdrag 247 kroner for enkeltpersoner og 394 kroner for familie.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Tillatelse fra grunneier for å fiske i ferskvann

Det er grunneier som har fiskerettighetene i ferskvann. Du trenger derfor grunneiers tillatelse før fisket kan starte. Tillatelsen kan være i form av et fiskekort utstedt av grunneier eller grunneierlag.

I vann og vassdrag der det ikke finnes laks, sjøørret og sjørøye har barn under 16 år rett til gratis fiskekort i perioden 1. januar til 20. august. Der det ikke selges fiskekort kan de fiske uten å måtte spørre grunneier først. I perioden fra 20. august til 31. desember må også barn under 16 år ha grunneiers tillatelse for å kunne fiske.

Kommunen skal sikre fiskemulighetene

Fra miljøvernmyndighetenes side brukes det omfattende ressurser for å sikre levedyktige fiskebestander og å tilrettelegge for fiske som fritidsaktivitet. Mye av arbeidet med å tilrettelegge og stimulere til fritidsfiske skjer i samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner.

Kommunene har et viktig ansvar

Kommunen skal bidra til å fremme en forsvarlig og rasjonell forvaltning av fiskeressursene gjennom felles organisering, blant annet gjennom driftsplanlegging. Før det settes i gang et omfattende arbeid med organisering i vassdrag, bør viktige områder for fisket være sikret i kommuneplanens arealdel.