Allemannsretten

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge.

Rettigheten gjelder utmark

Utmark

Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge.

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt og oppholde seg der de ønsker i naturen uavhengig av hvem som eier grunnen. Den gir oss også rett til å høste fra naturen, for eksempel saltvannsfisk, bær, sopp og ville blomster.

Allemannsretten skiller mellom inn- og utmark. Innmark som boligeiendommer og dyrket mark er unntatt fra retten. Ferdsel på dyrket mark er likevel  tillatt fra 15. oktober til 29. april, men bare dersom bakken er frosset eller dekket av snø.

Allemannsretten gjelder også i plantefelt.

150-metersregelen

Innmark

Innmark er all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal.

Overnatting eller telting må skje mer enn 150 meter unna bebodd hus eller hytte. Dersom du skal ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi deg tillatelse. Dersom du er langt fra bebyggelse eller på høyfjellet, er det ikke nødvendig med samtykke. Klima- og miljødepartementet kan gjøre unntak fra 150-metersreglen i kystnære områder i forskrift.

Når kan du ferdes over innmark?

Du kan ferdes til fots eller med ski på stier og veier i dyrket mark. Det samme gjelder for ferdsel med sykkel og hest, men om du ferdes på sti, kreves det at denne er opparbeidet. Retten gjelder ikke organisert aktivitet, som for eksempel rideskoleaktivitet. Det er en forutsetning at ferdselen ikke utgjør en betydelig ulempe for grunneier og at den kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt.

Gjelder ikke alle former for ferdsel

Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy i utmark. Fiske i ferskvann og jakt er heller ikke omfattet av allemannsretten. Retten til ferdsel med sykkel og hest har noen begrensninger som ikke gjelder for ferdsel til fots og på ski.

Husk å vise hensyn

Alle som bruker allemannsretten har plikt til å opptre hensynsfullt og varsomt, slik at man ikke gjør skade eller skaper ulemper for andre:

  • Rydd opp etter deg.
  • Vær varsom med bruk av ild. Husk forbudet mot å gjøre opp ild i tidsrommet 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
  • Husk at noen sjeldne arter av bær, sopp og blomster er fredet mot plukking. Nord-Norge har spesielle regler for multeplukking.

Truet av nedbygging og privatisering

Allemannsretten utfordres av utbygging, privatisering og ulovlige stengsler. Utbygging langs kysten har spesielt redusert tilgangen til strandområder – mest rundt Oslofjorden og på sørlandskysten. Eiere av hus og hytter kan begrense allmennhetens ferdselsrett innenfor den private sonen rundt hus og hytter, men ikke utenfor. Det er ulovlig å begrense allmennhetens lovlige rett til ferdsel og opphold i utmark.

Definisjon friluftsliv

Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.

Kilde: Stortingsmelding nr.18 (2015-2016)

Dispensasjoner fra byggeforbud har også gjort at andre områder som tidligere var attraktive for friluftslivet nå er gjort om til hytte- og boligstrøk.

Interessekonflikter

Hensynet til vern av natur kan også komme i konflikt med friluftslivet og allemannsretten. Områder som er attraktive for friluftslivsaktiviteter som for eksempel surfing eller kiting, kan være vernet for å ta vare på truede arter.

Grunneierretter som jakt og fiske kan komme i konflikt med allemannsretter som for eksempel padling og bærplukking. I de seinere årene har vi også sett flere forsøk på å ilegge skiløpere en avgift for tilgang til preparerte skiløyper.

Skjerpet innsats for å sikre allemannsretten

Myndighetene har de siste årene brukt mye ressurser for å sikre allemannsretten, spesielt på kyst- og strandstrekninger. Nye bestemmelser i friluftsloven fra 2012 gjør det lettere for kommunene å merke eller varde stier og ruter, bygge klopper og broer og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen for allmennheten.

Kommunen kan også stanse arbeid som er i strid med friluftsloven, enten ved å:

  • kreve at oppførte byggverk fjernes helt eller delvis
  • fjerne stengsler eller andre innretninger, skilt eller kunngjøringer som strider mot forbud eller pålegg gitt i eller i medhold av friluftsloven

Informasjon om allemannsretten

Å informere om allemannsretten er også viktig for å sikre at retten ivaretas. I forbindelse med Friluftslivets år 2015 ble det utarbeidet et undervisningsopplegg om allemannsretten. Opplegget er fritt tilgjengelig for organisasjoner og folk flest.

Miljødirektoratet har også laget en informasjonsbrosjyre om allemannsretten.