Økosystembasert forvaltning

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Økosystemene i hav, kyst og ferskvann utsettes for flere typer menneskelig aktivitet. For å ivareta god miljøtilstand, og samtidig sikre verdiskaping, er det nødvendig å forvalte økosystemene med utgangspunkt i den samlede belastningen på miljøet. 

Hva er økosystembasert forvaltning?

Vi er helt avhengige av at økosystemene våre er velfungerende og produktive. Dette kan vi oppnå ved helhetlig forvaltning av våre hav- og kyst- og ferskvannsområder.  Menneskelig påvirkning må ikke redusere økosystemenes evne til å bevare og opprettholde sin funksjon, produktivitet og det biologiske mangfoldet. Du kan lese mer om økosystembasert forvaltning i havområdene her.

St meld nr 12 Rent og rikt hav (2001-2002) slår fast at "Økosystemtilnærming til havforvaltning er en integrert forvaltning av menneskelige aktiviteter basert på økosystemenes dynamikk. Målsetningen er å oppnå bærekraftig bruk av ressurser og goder fra økosystemene og opprettholde deres struktur, virkemåte og produktivitet."

Havområdene

I dag har alle norske havområder økosystembaserte forvaltningsplaner. Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ble ferdigstilt i 2006, og ble oppdatert i 2011. Forvaltningsplanen for Norskehavet ble lagt fram våren 2009, og ble oppdatert i 2017. Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak ble presentert i 2013. Forvaltningsplanene for Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak skal oppdateres i 2020. Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten skal revideres samtidig.  

Stortinget har, i forbindelse med behandling av Meld. St 14 (2015-2016) Natur i livet besluttet at forvaltningsplanene skal revideres hvert fjerde år opp oppdateres minimum hvert tolvte år.

I tråd med prinsippene for økosystembasert forvaltning inneholder forvaltningsplanene mål for den helhetlige forvaltningen av havområdene, i tillegg til sektorvise miljømål. Alle målene er grundig vurdert gjennom brede prosesser, hvor ulike interesser er representert.

En økosystembasert tilnærming legges også til grunn i EUs havstrategidirektiv. Direktivet, som ble vedtatt i 2008, legger forholdene til rette for økt miljøfokus og miljøinnsats i Nordsjøen.

Ferskvann og kystområder

Overordnet mål for ferskvann og kystområder i Norge er at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.

Du kan lese mer om økosystemtjenester her.

Det er utarbeidet regionale vannforvaltningsplaner som fastsetter miljømål for elver, innsjøer og kystvann i Norge etter rammene som er gitt i vannforskriften. Miljømålene om et godt vannmiljø, eller god økologisk og kjemisk tilstand, skal ligge til grunn for myndighetenes forvaltning av aktivitet som påvirker vannet. Målet er å beskytte, og om nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystnære områder. Det er altså et mål at påvirkning fra næring og annen aktivitet ikke skal føre til at vannmiljøet forringes. Alt vann skal ha godt vannmiljø så lenge dette ikke går ut over viktige samfunnsinteresser.

miljømål_økosystembasertforvaltning_figur18_linje.jpg

Figuren viser grensen for når miljømålet er oppnådd. Miljømålet er oppnådd når vannet har svært god/god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand.