Vannforvaltning

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Rent og godt vannmiljø gir oss muligheter til å fiske, drive jordbruk og friluftsliv. Vi skal bruke vannet samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet. Kommende generasjoner må få glede av den rike vassdrags- og kystnaturen som vi har tilgang til i dag.

Vi må beskytte det friske og levende vannet. Noen steder må vi sette inn tiltak for å forbedre vann som er forurenset eller ødelagt på annen måte. Det er dette vi kaller vannforvaltning. Kommende generasjoner må også få glede av en vassdrags- og kystnatur rik på dyr, planter og vann som kan brukes til næringsformål, rekreasjon og drikkevann.

Det viktigste verktøyet i vannforvaltningen er vannforskriften. Hovedformålet med vannforskriften er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Vi setter miljømål for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. For å sikre miljøtilstanden i vannet, iverksetter vi tiltak for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig.

Økosystembasert vannforvaltning

Elvene, innsjøene, fjordene og grunnvannet strekker seg mange steder på tvers av kommune-, fylkes- eller landegrenser. En av grunnpilarene i vannforvaltningen er å se på vann som levende økosystemer der alt vann henger sammen. Fornuftig vannforvaltning må derfor følge nedbørsfeltenes grenser og se elver, innsjøer kystvann og grunnvann i sammenheng. 

Vil du vite mer om vannforskriften og vannforvaltning finner du dette på www.vannportalen.no