Gruver i Troms

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Tungmetallavrenningen fra de mindre gruveområdene er ikke like systematisk undersøkt som ved de store gruvene. I noen områder er det bare tatt prøver en gang. Andre områder har vært gjenstand for kartlegging og/eller overvåking av varierende omfang. Det er også gjennomført tiltak ved noen mindre gruveområder.

Vaddas kisgruver

Skjervøy kommune. Gruveområdet drenerer til et lite vassdrag som fører ned til Oksfjorden i Reisafjorden. Gruvene ligger i bratt terreng og har bare vært drevet som forsøksdrift. Det finnes små mengder avfall som forvitrer noe.

Det ble målt 5 mikrogram kobber per liter i en bekk som drenerer noe av gruveområdet i 1985. I Storelva, som drenerer hele gruveområdet, er det målt 2 mikrogram kobber per liter i 1985. Resultatene tyder ikke på noen forurensningstilførsler av betydning. 

Birtavarre

Kåfjord kommune. Driften ved Birtavarre Kobberverk ble nedlagt i 1919. Det er gruveåpninger på begge sider av dalføret. Gruva er vannfylt. Det er størst forurensning rundt smeltehytta i dalbunnen der det er sparsomt med vegetasjon antakelig på grunn av kobber i løsmassene. Området er ikke bebodd og er nesten utilgjengelig.

Gruveområdet drenerer til Ørnedalselva/Kåfjordelva der det ble målt 6 mikrogram kobber per liter i 1985. Elva tas inn i et kraftverk som har utløp lenger nede i Kåfjorddalen. Resultatene tyder ikke på noen avrenning av betydning for vassdraget.