Gruver i Finnmark

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Tungmetallavrenningen fra de mindre gruveområdene er ikke like systematisk undersøkt som ved de store gruvene. I noen områder er det bare tatt prøver en gang. Andre områder har vært gjenstand for kartlegging og/eller overvåking av varierende omfang. Det er også gjennomført tiltak ved noen mindre gruveområder.

Repparfjord

Kvalsund kommune. Feltet består av flere kobbergruver og ligger sør for Ulveryggen ved Repparfjorden. Gruvene ble drevet som dagbrudd av Folldal Verk i perioden 1972-1978. Oppredningsverket som produserte kobberkonsentrat lå nede ved fjorden. Avgangen fra verket ble deponert på dypt vann i Repparfjorden. Driften ble nedlagt i 1978.

Gruveområdet drenerer delvis til Ytre Ariselv og til Geresjohka som munner ut i indre del av Repparfjorden. Dagbruddene er drenert via en vannstoll som har avløp til en liten bekk som er lite synlig for publikum og som også fører til fjorden.

I I Ytre Ariselv er det målt 3 µg kobber per liter, i Geresjohka 2 µg per liter og i bekken som mottar drensvann fra dagbruddene ble det påvist en kobberkonsentrasjon på 118 µg per liter i 2010. Analysene ble utført i forbindelse med utredning av ny gruvedrift i området. Det er ikke surt drensvann i området.

Bidjovagge

Kautokeino kommune. Det har vært drift på gullholdig kobberkis. Både dagbrudd og underjordsgruve. Driften ble siste gang nedlagt i 1991. Det har vært utført oppryddingsarbeider i området. Årlig materialtransport av kobber fra gruveområdet er av størrelsesorden mindre enn 100 kg årlig. Området drenerer til Altavassdraget. I overflatevann på slamdam 1 ble det målt 14 µg kobber per liter i 1994. Drensvann fra deponier og gruver er påvirket av forvitringsprodukter, men materialtransporten er såpass liten at avrenningen har mindre betydning for vannkvaliteten i vassdraget nedenfor. I en bekk fra gruveområdet er det målt 0,4 - 2 µg kobber per liter i 1992-1993 i et punkt som ligger nedenfor alle tilførslene fra området.

Avrenningen oppfattes ikke som problematisk.

Alta Kobberverk

Kåfjord i Alta kommune. Underjordsgruver. Driften ble siste gang lagt ned i 1908. Ved Kåfjorden ligger en del tipper i bratt terreng utenfor gruveåpningene. En del avgang fra kisvasking samt slagg fra smeltehytta er deponert nede ved fjorden. Det er ikke påvist spesielt høye tungmetallverdier. Avgangen er lite svovelholdig. I en bekk gjennom gruveområdet ble det målt 23 µg kobber per liter i 1992, denne avrenningen går til sjøen.

Avrenningen har mindre betydning for vannkvaliteten i sjøen.

Raipas

Alta kommune. Gruven ved lille Raipas er et dagbrudd som drenerer mot Tverrelvdalen. Det er bare avrenning fra området i nedbørsperioder. Ved befaring i området i 1992 var det ikke synlig sigevann i området, og ingen tegn til vannforurensning.