Gruver i Akershus

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Tugmetallavrenningen fra de mindre gruveområdene er ikke like systematisk undersøkt som ved de store gruvene. I noen områder er det bare tatt prøver en gang. Andre områder har vært gjenstand for kartlegging og/eller overåking av varierende omfang. Det er også gjennomført tiltak ved noen mindre gruveområder.

Eidsvoll Gullverk i Eidsvoll kommune

Bakgrunn

Brøstadgruva var den største gruva ved Eidsvoll Gullverk. Hovedgruva er et dagbrudd, kalt Synken, som drenerer til en bekk som fører til nordre Holsjøen. Vassdraget herfra går til Vorma. Gruveselskapet gikk konkurs og driften stoppet i 1907.

Avfall og avrenning

Sand fra oppredningsverket er hovedsakelig deponert i flatt terreng ved tjernet Putten. I den siste halvdelen av 1930-årene ble det gjort forsøk på å vaske om igjen den finknuste steinen fra gruva. Vaskekummene ved Putten er et minne fra denne tiden.

Avrenningen fra gruveområdet går til et mindre vassdrag som fører til elva Vorma ved Minnesund. I 1996-1997 ble det gjenomført undersøkelser i området. I gruvevann fra dagbruddet ble det målt 8,3 milligram kobber per liter. I sigevann fra veltedammen ble det målt 0,9 milligram kobber per liter, og i sigevann fra avgangsmasser ble det målt 0,5 milligram kobber og 10 nanogram kvikksølv per liter. I overflatevann fra Putten, nedenfor vaskekummene, ble det målt 83 mikrogram kobber og 8 nanogram kvikksølv per liter.

Alle steder der det ble gjort målinger var pH-verdiene lave, og vannet surt. Årsaken er at sulfidmineraler har blitt oksidert.

Forurensninger

I 2002 ble det gjennomført en nærmere undersøkelse av forurensningsgraden av kvikksølv i søndre Holsjøen. Undersøkelsen viste at sedimentene i innsjøen er forurenset av kvikksølv.

I forbindelse med gruvevirksomheten ble det sannsynligvis brukt kvikksølv i anrikningsprosessen. Elementært kvikksølv fra anrikningsprosessen har blitt oksidert og siden ført av sted med bekken og videre til søndre Holsjøen.

Gullårer kan også være anriket med kvikksølv. Knust gruvemasse med høyere kvikksølvinnhold enn berggrunnen ellers kan ha blitt tilført søndre Holsjøen, og kan ha bidratt til fourensningen. Også atmosfæriske tilførsler av kvikksølv kan ha bidratt til de forhøyede kvikksølvkonsentrasjonene.

De undersøkelsene som er gjort gir derfor ikke holdepunkter for å si at rester fra tidligere gruvevirksomhet har forurenset søndre Holsjøen nevneverdig.

Konsentrasjonen av kvikksølv i det øverste sedimentlaget i innsjøen er ikke høyere enn det vi kan forvente i en skogsjø med relativt høyt innhold av organisk materiale i sedimentene.

Tiltak

Det er ikke funnet faglig grunnlag for å foreslå spesielle tiltak for å redusere eventuell forurensning fra Eidsvoll Gullverk. Skal det graves i området bør man utvise forsiktighet, fordi gravearbeid kan mobilisere kvikksølvforurensninger.