Overvåking av grunnvann

Publisert av Norges geologiske undersøkelse (NGU) Lag rapport

Grunnvann er forholdsvis godt beskyttet, men kan bli påvirket både av naturlige prosesser (som klimavariasjoner og mineralforvitring) og av menneskelige aktiviteter (som forurensning eller drenering). For å sikre en god og bærekraftig utnyttelse av grunnvannet er det nødvendig å overvåke både kvalitet og mengde.

Bruk av grunnvannsovervåking

Data fra grunnvannsovervåking brukes blant annet til:

  • å skaffe kunnskap om geografiske og tidsmessige variasjoner i grunnvannets temperatur, nivå og kjemi. Dette kan for eksempel brukes i forskning på klima eller forsuring. 
  • å forutsi økt fare for skred som følge av høyt vanntrykk i jorda.

Overvåkningsdata kan også brukes til hydrogeologisk modellering av grunnvannsforekomster, justering av vannbehandling og oppfølging av pålegg i forbindelse med forurensning.

Landsomfattende mark-og grunnvannsnett

Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) ble opprettet i 1977 som et samarbeid mellom NGU og NVE for å samle referansedata vedrørende grunnvannsforhold, herunder temperatur og grunnvannsstand (NVE data) og grunnvannskjemi (NGU data). LGN-områdene er lagt til lokaliteter der grunnvannsforholdene er antatt å være upåvirket av lokal menneskelig aktivitet og ikke påvirket av elver og innsjøer.

Nasjonalt observasjonsnett for markvann

Nasjonalt observasjonsnett for markvann (NOM) ble opprettet i 1989 for å skaffe kunnskap om regionale og tidsmessige variasjoner i markvannets mengde og tilstand i typiske norske jordarter. Fra og med 2010 har NOM inngått som en del av det landsomfattende mark- og grunnvannsnettet. NOM driftes av NVE i samarbeid med Bioforsk og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Jord- og vannovervåking i landbruket

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) er et nasjonalt overvåkingsprogram for landbruksdominerte nedbørsfelt som drives av Bioforsk. JOVA-programmet har et landsdekkende nett av målestasjoner i små nedbørfelt dominert av jordbruksarealer. Gjennom programmet måles avrenning og vannkvalitet analyseres i bekker, elver, drensvann, overflatevann og grunnvann. Samtidig registrerer bøndene all landbruksaktivitet i nedbørsfeltet.