Kalksjøer

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Kalksjøer er innsjøer, tjern og dammer som er naturlig påvirket av kalk. De spesielle vannforholdene gjør kalksjøene til unike levesteder for flere sjeldne kalkkrevende arter. Mange kalksjøer er utsatt for overgjødsling.

Kalkkrevende arter

Berggrunnen i Norge gjør at det meste av ferskvann i landet vårt har lavt kalkinnhold. Likevel har vi noen innsjøer, tjern og dammer med relativt mye kalk og lite av andre næringsstoffer, og disse kalles kalksjøer.

Vannet i mange av kalksjøene er spesielt klart, nettopp fordi det har så lite av næringsstoffer. Andre kalksjøer er mer humusrike. Ofte har kalksjøene grønn- eller blåskjær med et hvitt eller gult kalklag på bunnen.

Det uvanlig høye kalkinnholdet i kalksjøene gir helt unike livsbetingelser for flere truede, kalkkrevende arter. Disse artene har få andre levesteder. De sjeldne kransalgene trives spesielt godt. Kransalgene er dekket av et kalkskall og har levd på jorda siden silurtiden for 400 millioner år siden.

I dag er hele 17 av 20 kransalgearter i ferskvann rødlistet. Også andre sjeldne dyr og planter, blant annet snegler og karplanter, lever i kalksjøene.

Sjelden og sterkt truet naturtype

Kalksjøer er oppført som sterkt truet på rødlista. Kalksjøer finnes i de fleste landsdeler, unntatt det meste av Vestlandet. De mest kalkrike innsjøene i Norge ligger i Østlandsområdet, først og fremst i Oppland, Oslo-Akershus, Buskerud og Hedmark.

Frognertjernet i Hedmark er regnet som Norges mest kalkrike innsjø. Størrelsen på kalksjøene kan variere mye, fra små pytter til store innsjøer. Det kan også være stor forskjell på hvor mye kalk vannet inneholder.

Det blå skraverte området viser de kalkrike innsjøene Kroktjønna-Røtjønna, klikk på området og få mer informasjon fra Naturbase. Zoom i kartet for å utforske andre kalksjøer, eller klikk på "Utforsk kart". 

Overgjødsling truer kalksjøene

Mange kalksjøer ligger i områder som er tett befolket eller gunstig for jordbruksaktivitet. Kalksjøer og artene som lever der, er svært sårbare overfor inngrep og forurensning. Den viktigste trusselen er tilførsel av næringssalter med nitrogen og fosfor gjennom tilsig av gjødsel fra jordbruk. Slik næringstilførsel kan føre til at forholdene i kalksjøene blir endret slik at kransalgene forsvinner. Flere av kalksjøene har trolig mistet kransalgene og er ødelagte.

Arealendringer som utbygging eller effektivisering i jordbruket kan påvirke kalksjøer negativt. Gjenfylling av dammer, fremmede arter, klimaendringer og forsuring på grunn av luftforurensning kan også true kalksjøene. Vasspest er en fremmed og skadelig art som kan forstyrre det sårbare økosystemet i en kalksjø.

Trenger mer kunnskap

Det er utgitt en handlingsplan som beskriver hvordan vi skal ta vare på naturtypen. Målet er å få en oversikt over forekomsten av kalksjøer i Norge, hvilke arter som lever her og kalksjøenes miljøtilstand. I dag har vi god oversikt over hvor kalksjøene finnes i Norge.

Langsiktige mål er at kunnskapen vi får gjennom handlingsplanen brukes i planlegging av tiltak og forvaltning av kalksjøene, slik at det blir gjort nødvendige miljøforbedringer som sikrer de truede artene i kalksjøer.

Innsjøer som har et spesielt høyt kalsiuminnhold (over 20 mg/l) og inneholder truede arter som krever mye kalk, har fått status som utvalgt naturtype. Dette betyr at de får bedre beskyttelse mot trusler som nedbygging. I dag kan man søke om tilskudd til tiltak for å ivareta kalksjøer gjennom tilskuddsordningen for trua og utvalgte naturtyper.