Import og eksport av avfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Transport av avfall over landegrenser kan sikre at mer av ressursene i avfallet utnyttes. Import og eksport av avfall kan også utgjøre en risiko for miljøet, dersom avfallet omsettes ulovlig eller sendes til land som ikke har utstyr, kompetanse eller regelverk for å håndtere avfallet forsvarlig.

Norsk eksport av avfall øker

Mesteparten av avfallet som oppstår i Norge, behandles her hjemme. Men eksporten av avfall har økt mye de siste årene, både i Norge og i verden. 

Mer enn 40 prosent av avfallseksporten fra Norge er restavfall som går til Sverige.

I 2010 eksporterte Norge rundt én million tonn avfall. I 2016 hadde tallet økt til 1,7 millioner tonn – en økning på 70 prosent. Økonomiske forhold, endringer i markedsbetingelsene og behandlingskapasitet i Norge er viktige årsaker til eksportveksten.

EU-regelverket stiller strenge miljøkrav til avfallsbehandling. I dag har Norge flere forbrenningsanlegg som til sammen kan behandle ca. to millioner tonn restavfall. Resten av restavfallet eksporteres.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Bedre ressursutnyttelse, men økt transportbehov

Norge er et lite land, og i mange tilfeller er det ikke lønnsomt å bygge egne norske behandlingsanlegg. Med dagens kapasitet har norske anlegg ikke tilstrekkelig forbrenningskapasitet for alt restavfall. Mye restavfall eksporteres derfor til Sverige, der mer av energien i avfallet utnyttes som fjernvarme.

I noen tilfeller er det kortere avstand til forbrenningsanlegg i Sverige enn til tilsvarende anlegg i Norge. Vi sparer derfor utslipp av helse- og miljøskadelige gasser og partikler dersom avfallet sendes til Sverige.

Mye av avfallet transporteres med biler som har levert varer i Norge, såkalt returtransport.

Ulovlig handel og manglende håndtering

Avfallsmottak får betalt for å ta imot avfall, ofte før avfallet er behandlet. Det kan derfor være attraktivt for useriøse aktører å ta snarveier i behandlingen av avfallet, eller at de velger å sende avfall ut av Europa.

Ulovlig eksport av avfall, spesielt til land som ikke har gode nok behandlingsløsninger eller regelverk, kan skade natur, miljø og helse i andre verdensdeler.

Myndighetene i Norge og EU samarbeider med tollvesen og politi om å føre tilsyn med eksport av avfall. Strafferammene varierer noe i de forskjellige EU-landene. Illegal eksport av avfall kan føre til fengselsstraff.

Internasjonal regulering og kontroll

Avfallsmarkedet er i stadig endring, og mer import og eksport av avfall skaper mer konkurranse og nye behandlingsmuligheter. Dette gjør at ressursene i avfallet stadig utnyttes bedre. Avfallsmarkedet påvirkes av flere ting:

  • avgifter og prisnivå på behandling av avfallet
  • lokalisering av spesialiserte gjenvinningsanlegg/deponier
  • behandlingskapasitet i ulike regioner/land

Import og eksport av avfall er underlagt flere internasjonale avtaler. Den mest overordnede er Basel-konvensjonen, som er en FN-konvensjon. Basel-konvensjonen er gjennomført i EUs lovverk gjennom EUs forordning 1013/2006. Denne forordningen regulerer transport av alle typer avfall som eksporteres og importeres. I Norge er EUs forordning om eksport av avfall gjennomført gjennom avfallsforskriften kapittel 13.

Basel-konvensjonen skal beskytte mennesker og miljø mot negative effekter fra farlig avfall. Den regulerer først og fremst eksport og import av farlig avfall, men land som har sluttet seg til konvensjonen, forplikter seg også til å sluttbehandle og håndtere farlig avfall på en miljømessig forsvarlig måte. Et av konvensjonens hovedmål, er at eksport og import av farlig avfall skal minimeres.

Eksport og import av avfall krever tillatelse

Import eller eksport av avfall krever tillatelse fra myndighetene i eksportør- og importørland. Utsortert avfall for materialgjenvinning (såkalt grønnlistet avfall) trenger ikke tillatelse.

I Norge er det Miljødirektoratet som gir samtykke til import og eksport av avfall.