Treavfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

752 000 tonn trevirke – som gamle trebord, avkapp og flis – ble sortert og levert til behandling i Norge i 2015. Treavfall er en ressurs, men kan bli et miljøproblem, spesielt dersom impregnert trevirke havner i naturen.

Mesteparten forbrennes 

Sortert treavfall utgjorde omtrent 7 prosent av det vanlige avfallet i 2015. Industrien sto for rundt 9 prosent av det sorterte treavfallet. Nesten alt treavfall fra industrien er rester fra produksjonen; avkapp, flis og tremasse. Private husholdninger bidro med 38 prosent, og bygge- og anleggsvirksomhet med 34 prosent.

Trevirke er en ressurs som egner seg godt til energigjenvinning eller som råstoff til nye produkter.

Som figuren under viser ble ca. 90 prosent av det sorterte treavfallet levert til forbrenning med energiutnyttelse i 2015, og rundt 8 prosent gikk til materialgjenvinning.

Tre som materialgjenvinnes kan brukes i produksjon av sponplater, som flis til strø for husdyr og bark til grøntanlegg. Under én prosent av treavfallet ble biologisk behandlet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

I 2012 ble metoden Statistisk sentralbyrå (SSB) brukte for å beregne avfallstyper og behandlingsmåter i statistikken endret. Tallene for mengder og behandlingsmåter er derfor ikke direkte sammenlignbare med tallene for tidligere år.

Som det går fram av figuren under økte mengden som gikk til forbrenning fra 1995 til 2011, mens mengden som ble deponert gikk betydelig ned. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Impregnert treavfall kan være et miljøproblem

Treverk som er impregnert med krom, arsen og kobber (CCA) eller kreosot, regnes som farlig avfall. Treverket kan fortsette å lekke ut miljøgifter så lenge det er i bruk, men kostnaden ved å erstatte det med nytt trevirke regnes som større enn gevinsten for miljøet.

Dersom treverket forbrennes utenfor godkjente anlegg eller deponeres, vil det kunne føre til spredning av miljøgifter. Impregnert trevirke må derfor leveres inn og forbrennes i godkjente anlegg eller deponeres forsvarlig.

Også nyere kobberimpregnert treverk og behandlet trevirke skal også samles inn, slik at det kan forbrennes ved godkjente forbrenningsanlegg.

Deponering av både rent og forurenset trevirke er ulovlig (avfallsforskriften kapittel 9), fordi det kan bidra til metanutslipp.

Deponiforbud og sortering

Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å deponere trevirke og annet biologisk nedbrytbart avfall. Fra 1. januar 2008 ble det innført krav om avfallsplaner og kildesortering ved bygging og riving av hus og anlegg. Dette kan bidra til bedre utnyttelse av treavfallet og annet nedbrytbart avfall.