Treavfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Treavfall er en ressurs, men kan bli et miljøproblem, spesielt dersom impregnert trevirke havner i naturen.

Mesteparten forbrennes 

778 000 tonn trevirke – som gamle trebord, avkapp og flis – ble sortert og levert til avfallsbehandling i Norge i 2017. Dette utgjorde omtrent 7 prosent av det vanlige avfallet i 2017.

Private husholdninger bidro med 38 prosent, og bygge- og anleggsvirksomhet med 34 prosent. Industrien produserte rundt 9 prosent av treavfallet. Trevirke er en ressurs som egner seg godt til energigjenvinning eller som råstoff til nye produkter. Mye treavfall fra industrien blir utnyttet direkte av andre virksomheter og defineres som biprodukt, og ikke avfall.

Som figuren under viser ble ca. 94 prosent av treavfallet levert til forbrenning med energiutnyttelse i 2017, og rundt 4 prosent gikk til materialgjenvinning.

Tre som materialgjenvinnes kan brukes i produksjon av sponplater, som flis til strø for husdyr og bark til grøntanlegg. Under én prosent av treavfallet ble biologisk behandlet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Impregnert treavfall kan være et miljøproblem

Treverk som er impregnert med krom, arsen og kobber (CCA) eller kreosot, regnes som farlig avfall. Treverket kan fortsette å lekke ut miljøgifter så lenge det er i bruk, men kostnaden ved å erstatte det med nytt trevirke regnes som større enn gevinsten for miljøet.

Dersom treverket forbrennes utenfor godkjente anlegg eller deponeres, vil det kunne føre til spredning av miljøgifter. Impregnert trevirke må derfor leveres inn og forbrennes i godkjente anlegg eller deponeres forsvarlig.

Også nyere kobberimpregnert treverk og behandlet trevirke skal også samles inn, slik at det kan forbrennes ved godkjente forbrenningsanlegg.

Deponering av både rent og forurenset trevirke er ulovlig (avfallsforskriften kapittel 9), fordi det kan bidra til metanutslipp.

Deponiforbud og sortering

Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å deponere trevirke og annet biologisk nedbrytbart avfall. Fra 1. januar 2008 ble det innført krav om avfallsplaner og kildesortering ved bygging og riving av hus og anlegg. Dette kan bidra til bedre utnyttelse av treavfallet og annet nedbrytbart avfall.