Plastavfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Stadig mer av plastavfallet vi kaster blir gjenvunnet. Avfall av plast kan skape store problemer, spesielt dersom det havner i sjøen.

Mer gjenvinning av plastavfall

Plastavfall har flere gunstige egenskaper. Det er store miljø- og klimagevinster ved å materialgjenvinne plastemballasje. I 2016 ble 45 prosent av plastemballasjen fra norske husholdninger og næringsliv materialgjenvunnet, ifølge returselskapenes rapportering til Miljødirektoratet.

Plastavfall som ikke er emballasje, går hovedsakelig til forbrenning med energiutnyttelse, men myndighetene utreder nye krav som skal sikre økt materialgjenvinning også av andre typer plast.

Andelen plast som deponeres har gått ned etter at deponering av nedbrytbart avfall ble forbudt i 2009.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Flere av plastproduktene med lang levetid vil også etter hvert bli utrangert. Vi regner derfor med at den totale mengden plastavfall vil øke.

Plast i naturen havner i havet

Plast som kastes i naturen kan skape store problemer, spesielt når plastavfallet til slutt havner i havet. Dette skyldes først og fremst at plast har lang nedbrytningstid.

Enkelte typer plast inneholder giftige tilsetningsstoffer som kan lekke ut. I tillegg kan miljøgifter ute i naturen feste seg til overflaten på plast, slik at miljøgiftene akkumuleres og deretter spres i næringskjedene når dyr forveksler plasten med mat.

Fugler og dyr kan skades eller dø hvis de får i seg plastavfall, setter seg fast i det, eller kommer i kontakt med det på andre uheldige måter.

Materialgjenvinning gir reduserte klimagassutslipp

Når plast materialgjenvinnes, kan plasten brukes som råstoff i nye produkter. Dermed reduseres klimagassutslippene og energibruken sammenlignet med om produksjonen skulle skjedd med nye råvarer.

Materialgjenvunnet plast kan brukes til å produsere stadig flere ulike produkter, som for eksempel rør, plantepotter, plastsekker og klær.

Plast har høyt energiinnhold og egner seg også til energiutnyttelse. Når plast forbrennes gir det imidlertid utslipp av klimagassen CO2, siden plast i stor grad er laget av fossilt materiale.