EE-avfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Mesteparten av EE-avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. I dag blir 85 prosent av EE-avfallet i Norge gjenvunnet, og brukt til å lage nye produkter.

Mengden elektrisk og elektronisk avfall øker raskt

Høy levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at det elektriske og elektroniske avfallet (EE-avfall) er en av de raskest økende avfallsstrømmene i Norge. I EU er det forventet at det vil være mer enn 12 millioner tonn EE-avfall i 2020, og vi kan anta at Norge vil ha den samme utviklingen som EU.

Innsamlingen av EE-avfall har økt betydelig etter at retursystemet kom på plass. I 2017 ble det rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på 143 610 tonn. Dette tilsvarer 27,1 kg EE-avfall per person.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Oppgang i materialgjenvinning

I 2017 ble i underkant av 85 prosent av EE-avfallet materialgjenvunnet, og i underkant av 8 prosent ble energigjenvunnet.

Unngår spredning av miljøgifter

Det meste av EE-avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. EE-avfall demonteres derfor i egne behandlingsanlegg, for å unngå spredning av miljøgifter. Deler som inneholder miljøgifter blir behandlet som farlig avfall, mens resten i stor grad blir gjenvunnet.

Returselskapene må ha godkjenning

Elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall) kan leveres gratis til kommuner eller forhandlere som selger tilsvarende EE-produkter, for eksempel forhandlere av elektriske apparater, dagligvarebutikker og leketøysbutikker. Forhandlere og kommuner har både mottaks- og informasjonsplikt.

Kostnadene for henting og behandling av avfallet dekkes av importører og produsenter av EE-produkter. Importørene og produsentene har opprettet returselskaper for å ta hånd om alt EE-avfallet, både det som kommer fra husholdninger og det som kommer fra næringsvirksomhet.

Forskriftsfestet retursystem

Retursystemet er forskriftsfestet i avfallsforskriften kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Alle importører og produsenter må være medlem i et godkjent returselskap. 

Utgangspunktet for dagens ordning er en avtale mellom Klima- og miljødepartementet og bransjen, der de forplikter seg til å samle inn EE-avfall som oppstår hvert år, og på krav i forskriften. 

Returselskapene må være godkjent av Miljødirektoratet. Godkjenningen baserer seg på en sertifiseringsordning. Krav for å bli sertifisert fremgår i vedlegg 2 til avfallsforskriftens kapittel 1.

Tre returselskap har per i dag godkjenning fra Miljødirektoratet, og tar hånd om alle typer EE-avfall:

EE-registeret

EE-registeret er et produsentregister for EE-produkter. EE-registeret skal:

  • ha oversikt over alle produsenter og importører av EE-produkter
  • avdekke hvilke produsenter og importører som ikke overholder forpliktelsene sine
  • informere om regelverket og de forpliktelsene importører og produsenter har
  • samle inn og oppsummere informasjon fra returselskapene om innsamlet mengde EE-avfall

Europeisk regelverk

I 2002 vedtok EU direktivet om EE-avfall (WEEE Direktivet). Direktivet innførte produsentansvar for EE-produkter i hele EU, slik som vi har hatt i Norge siden 1999. Det setter også mål for innsamlet mengde og gjenvinningsnivå. I Norge har myndighetene gjennomført regelverket gjennom avfallsforskriftens kapittel 1.