Bilvrak og kasserte bildekk

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Etterlatte bilvrak forsøpler miljøet og gir utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Hvert år leveres det inn ca. 140 000 bilvrak og 4 millioner bildekk i Norge.

Ca. 95 prosent av bilvrakene gjenvinnes

Produsenter og importører har ansvar for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy i Norge, såkalt fullt produsentansvar. Dekkbransjen har ansvar for innsamling og gjenvinning av bildekk. Forbrukere har rett til å levere kasserte dekk gratis hos dekkforhandlerne.

Hvert år blir i gjennomsnitt ca. 140 000 bilvrak levert inn i Norge. Dette utgjør 95 prosent av de utrangerte bilene. Mellom 45 000 og 50 000 tonn innsamlede bildekk samles inn, som utgjør rundt 4 millioner kasserte dekk i året.

97,7 vektprosent av bilvrakene skal gjenvinnes, ifølge regelverket. Gjenvinningen av bilvrak dreier seg hovedsakelig om ombruk av deler, materialgjenvinning av metall, og andre materialer som plast og glass, i tillegg til energigjenvinning. Resten går til sluttbehandling.                        

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Bilvrak inneholder miljøgifter og farlig avfall

Bilvrak inneholder flere deler som kan skade miljøet, blant annet batterier, balansevekter i bly, kvikksølvkomponenter samt komponenter med andre tungmetaller og katalysator.

I tillegg kommer miljøfarlige væsker som spylevæske, drivstoff, frostvæske, kjølemedium og bremsevæske.

Alle godkjente biloppsamlere skal fjerne slike miljøfarlige deler fra bilvrakene de mottar. Dette sparer miljøet for store mengder miljøgifter og farlig avfall, og gjør det mulig å gjenvinne de delene som egner seg for gjenvinning.

Med et stålinnhold på over 800 kilo per bilvrak spares miljøet for belastninger knyttet til produksjon av en relativt stor mengde nytt stål.

Tekstiler i biler kan inneholde bromerte flammehemmere

Undersøkelse viser at det er høye verdier av bromerte flammehemmere i setetrekk og tekstiler i 20-30 prosent av bilvrakene. En god del av disse farlige stoffene havner i dag i restproduktet, som regnes som farlig avfall, med strenge krav til behandling.

Produsentansvar for innsamling og gjenvinning

Etter at det ble innført fullt produsentansvar for innsamling og gjenvinning av bilvrak er det selskapet Autoretur AS som har fått ansvaret for å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy. Selskapet har god geografisk dekning for mottak av bilvrak.

Kasserte bildekk er regulert gjennom avfallsforskriften kapittel 5 om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Forskriften innebærer et forbud mot å deponere kasserte dekk.

Norsk Dekkretur AS har ansvar for å samle inn, lagre og behandle kasserte bildekk.