Betong- og teglavfall

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

I 2017 ble det sortert ut og levert 1,1 million tonn betong- og teglavfall i Norge. Mesteparten kom fra bygge- og anleggsvirksomhet. 

Mye betong- og teglavfall kan utnyttes

I tiårene framover forventes det at flere bygninger, anlegg og offshore-installasjoner rives. Det vil trolig føre til en dramatisk økning i mengden betong- og teglavfall fra bygge- og anleggsvirksomheten i Norge

Betong- og teglavfall kan være forurenset av miljøgifter som for eksempel PCB, PAH og tungmetaller. Mesteparten av de tunge bygningsmassene fra riving er imidlertid så rene at de kan brukes til nyttige formål, under visse forutsetninger.

Slike masser kan egne seg for eksempel til bærelag og forsterkningslag i veier og parkeringsplasser, til andre tekniske formål eller til tilbakefylling der betong erstatter steinmasser.

Ren betong kan likevel ikke brukes ukritisk som erstatning for naturlige steinmasser, for eksempel i myrområder eller under grunnvannstanden.

I 2017 ble ca. fire prosent av betong- og teglavfallet materialgjenvunnet. 73 prosent ble levert til deponi, og ca. 22 prosent ble brukt til fyll- og dekkmasse.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

PCB største miljøproblem knyttet til betongavfall

PCB er det antatt største miljøproblemet knyttet til betongavfall. Undersøkelser tyder på at det fortsatt finnes over 100 tonn PCB i betong i bygninger og konstruksjoner som for eksempel bunkerser.

Det er særlig murpuss, maling, fuger og avretningsmasse, som ble brukt i perioden 1940-1980, som kan inneholde PCB. I dag er all bruk av stoffet forbudt. Utslipp og spredning av PCB vil kunne forårsake giftvirkninger i miljøet i lang tid.

Når bygninger og konstruksjoner rives må avfallet håndteres forsvarlig for å unngå spredning av miljøgifter. Det er derfor viktig å lokalisere PCB og andre miljøfarlige stoffer før rivingen gjennomføres.

Krav til kartlegging og rapportering

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven slår fast at det skal foretas en miljøkartlegging før bygninger og konstruksjoner rives (kapittel 9 om ytre miljø).

Forskriften setter også krav om utarbeidelse av avfallsplaner og kildesortering ved bygging og riving av bygninger og konstruksjoner. Den som er ansvarlig for bygging og riving må dokumentere hvor store avfallsmengder som er levert til godkjent mottak eller brukt til nyttig formål (saksbehandlingsforskriften, kapittel 8 §-1). Kommunen følger opp disse kravene.