Avfallsforbrenning med energiutnyttelse

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Når avfall brennes, ødelegges miljøfarlige stoffer, samtidig som varmeenergien i avfallet kan utnyttes i fjernvarmenett. I tillegg reduseres avfallsmengden til rundt en tiendedel av den opprinnelig mengden.

Utslippene fra forbrenningsanlegg kraftig redusert

Ca. 4,2 millioner tonn avfall ble forbrent i Norge i 2014, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette tilsvarer rundt 35 prosent av alt avfallet. Lett forurensede masser er ikke regnet med.

Strengere miljøkrav har ført til at antallet avfallsforbrenningsanlegg er redusert fra 48 anlegg i 1989 til rundt 20 anlegg i dag. Spesielt mange sykehusforbrenningsanlegg er nedlagt siden rensekravene kom.

Utslipp til luft av dioksiner og tungmetaller fra avfallsforbrenning er derfor vesentlig redusert de siste 10-15 årene.

Årsaken er ny og bedre teknologi for rensing og forbrenning.

Lite miljøgifter rundt forbrenningsanleggene

For å sikre at utslippene fra avfallsforbrenningsanleggene ikke skader miljøet, ble miljøgiftnivåene rundt forbrenningsanlegg undersøkt i 2007 og 2008. Blant annet ble mose undersøkt for miljøgiftene kvikksølv, kadmium, krom, bly, arsen og dioksiner.

Kartleggingen viser at miljøgiftnivåene i naturen rundt forbrenningsanleggene er lave. Dette viser at utslippene fra forbrenningsanleggene er lave og at oppfølgingen av anleggene er god.

Sju store avfallsforbrenningsanlegg i Norge

Det er sju store kommunale avfallsforbrenningsanlegg i Norge. Disse ligger i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Fredrikstad og Ålesund. Energiutnyttelsen i de fleste av dem økte jevnt i 1990-årene og har vært stabil siden.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Reduserte utslipp av miljøgifter til luft og vann

De totale utslippene til miljøet avhenger av om avfall med høyt innhold av miljøgifter sorteres ut før forbrenning, hvor god forbrenningsprosessen er og hvor godt røykgassen renses.

Restprodukter fra avfallsforbrenningen

Alle avfallsforbrenningsanlegg har røykgassrensing for å redusere utslippene til luft. Renseprosessen medfører at det oppstår restprodukter, som filterstøv og slam. I tillegg ligger slagg og bunnaske igjen i forbrenningsovnen etter forbrenningen.

Bunnaske og slagg regnes som farlig avfall i henhold til avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall dersom det kan dokumenteres at denne ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Restprodukter fra renseprosessen, som filterstøv, er farlig avfall og legges på deponi for farlig avfall.

Farlige stoffer kan skade miljø og helse

Strenge utslippskrav er en forutsetning for at forbrenning av avfall skal skje på en miljømessig forsvarlig måte. Uten tilstrekkelig rensing av røykgassen kan avfallsforbrenning medføre store utslipp av miljøgifter, støv og stoffer som bidrar til sur nedbør.

Det kan gi langsiktige og alvorlige miljøskader og påvirke folks helse.

Den mest alvorlige miljørisikoen ved forbrenning av avfall er utslipp av tungmetaller som kadmium, kvikksølv og bly, og av giftige organiske forbindelser som dioksiner.

Nye krav til utslipp fra forbrenning

Avfallsforbrenningsanlegg må ha konsesjon i henhold til avfallsforskriften avfallsforskriften kap. 10 om forbrenning av avfall. Konsesjonskravene for avfallsforbrenningsanleggene ble betydelig skjerpet i 2003.

Forskriften regulerer all forbrenning av avfall og farlig og stiller strenge krav til utslipp.