Avfallshåndtering

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

For å sikre forsvarlig håndtering og god utnyttelse av ressursene i avfall, er det viktig at avfallet samles inn og håndteres på riktig måte.

Avfallshierarkiet under viser en prioritert rekkefølge for avfallshåndtering. Det er viktig å redusere avfallsmengdene samtidig som avfallet som oppstår bør behandles på en ressurseffektiv måte.

Hierarkiet har forebygging som høyeste prioritet, deretter ombruk, materialgjenvinning, annen gjenvinning (inkludert energiutnyttelse) og til sist sluttbehandling.

Avfallshierarkiet-01.png

Mye avfall går til forbrenning og materialgjenvinning

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) oppsto 11,7 millioner tonn avfall i 2017, dette tallet inkluderer ikke lett forurensede masser. Mesteparten av avfallet ble materialgjenvunnet, eller forbrent.

Les mer om avfallshåndtering:

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Vi har flere behandlingsanlegg for avfall i Norge, men mye av det norske avfallet behandles i utlandet. 

Skal man eksportere avfall må man i de fleste tilfeller ha tillatelse fra Miljødirektoratet. 

Kommunene skal sørge for innsamling av avfall fra husholdningene. 

Næringslivet har ansvar for eget avfall

Næringslivet har ansvar for sitt eget avfall. For enkelte typer kasserte produkter finnes det egne produsentansvarsordninger, for eksempel for elektrisk- og elektronisk avfall og batterier. Dette er ordninger hvor produsenter og importører på ulike måter bidrar til at avfall samles inn og får en forsvarlig behandling.

Myndighetene kontrollerer at næringslivet følger regelverket.

Anlegg for behandling av avfall må ha tillatelse

Behandling av avfall krever tillatelse dersom behandlingen kan medføre forurensning eller virke skjemmende. Avfallsbehandling skal skje i kontrollerte former med tillatelse fra myndighetene. I utgangspunktet er Fylkesmannen kontroll- og tilsynsmyndighet, mens Miljødirektoratet er klageinstans.