Nordgruvefeltet, Røros

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Undersøkelser tyder på at avreningen av kobber fra Nordgruvefeltet har avtatt noe i forhold til 1985. Konsentrasjon av kobber i Orva er imidlertid omtrent på samme nivå som tidligere.

Forurensningssituasjonen

Gruveområdet har i mange år vært en av de største kildene til forurensning i den øvre delen av Glomma. Det meste av Nordgruvefeltet drenerer til Orvsjøen og elven Orva som fører hovedmengden av forurensningene til Glomma. Det er flere gruver i området. Gruvene med størst forurensningsmessig betydning ligger rundt Orvsjøen, med Arvedalen/Kongens gruve og flotasjonsverket der som den største. Forurensningsbelastningen på Orvsjøen og spesielt Orva er så høy at det ikke finnes fisk i vassdraget.

Det nye flotasjonsverket ved Kongens gruve ble bygget i 1968. De første årene ble det drevet på gammel avgang og veltegods. Da Lergruvebakken gruve ble åpnet i 1973, fortsatte driften med malm herfra til all virksomheten ved Røros Kobberverk ble nedlagt ved årsskiftet 1977-78.

Virksomheten i Nordgruvefeltet har ført til at finnes bergvelter, avgangdeponier og gruveåpninger i området som tilsammen utgjør et stort antall forurensningskilder.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut


De kildene som bidrar mest til forurensning i Orva ligger i området rundt Arvedalen/Kongens gruve. Her har gruvevannet stor betydning. Det omfatter både det egentlige gruvevannet og avrenning fra velter som drenerer inn i gruva. Tidligere var også flotasjonsavgangen nedenfor flotasjonsverket og annet avfall i dette området betydelige forurensningskilder.

En del av tilførslene går direkte til Orvsjøen. Av disse er avrenningen fra området ved Christianus Sextus dominerende. En betydelig del av denne avrenningen går i grunnen.

Ved siden av forurensningskildene på land ble det fra sommeren 1975 til årsskiftet 1977-78 deponert ca. 150 000 tonn kisholdig avgang i Orvsjøen fra flotasjonsverket ved Kongens gruve. I Orvsjøen finnes også betydelige mengder tungmetaller utfelt som hydroksider i sedimentet.

Kartet viser flere av gruvene i Nordgruvefeltet, Orvsjøen og elva Orva. Du kan zoome i kartet og utforske nærmere.

Gjennomførte tiltak

Rundt flotasjonsverket ved Kongens gruve var store arealer dekket med forurenset materiale da Kobberverket ble nedlagt. I årene 1991 - 1996 ble det foretatt betydelige tiltak i Kongensområdet. Den viktigste målsettingen med tiltakene var å forhindre støvflukt fra avgangsdammen og forsterke dammen for å forhindre fremtidig dambrudd.

Avgangsdammene ble sikret og tettet med morenemateriale og det ble lagt et lag morene over avgangen innenfor dammen. Hensikten med dette har vært å heve grunnvannstanden i dammen for å begrense oksidasjonen av sulfider i avgangen. I 1994 ble rester av gamle velter og avgang i vest nær flotasjonsverket tildekket med kompaktert morene.

En del vann som tidligere rant inn i de gamle gruverommene ble overført til Orvsjøens nedbørfelt i 1996.

Effekt av tiltak

Undersøkelser i Nordgruvefeltet tyder på at kobbertransporten har avtatt noe i forhold til 1985, men økt en del etter gjennomførte tiltak i 1992-1994 som følge av flytting av sterkt forvitrede bergvelter. Pågående årlige undersøkelser viser at kobberavrenningen er langsomt avtakende igjen. Konsentrasjon av kobber i Orva er imidlertid omtrent på samme nivå som tidligere.

Videre oppfølging

Det gjennomføres jevnlig undersøkelser av vannkvalitet og biologi.