NMVOC

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Flyktige organiske forbindelser unntatt metan forkortes NMVOC. I Norge står løsemidler og olje- og gassvirksomheten for de største NMVOC-utslippene. Utslippene har gått kraftig ned etter 2001.

Løsemidler og olje og gass største utslippskilder

Løsemidler står for en stor andel av utslippene fra "andre kilder" i grafen under. "Andre kilder" er nå den største kilden til utslipp av NMVOC i Norge, og sto for 35 prosent av utslippene i 2016. Andre store kilder er utvinning og ilandføring av olje og gass og transport (inkludert småbåter og motorredskaper). I 2016 bidro olje- og gassektoren med ca. 30 prosent og transport med ca. 15 prosent av utslippene.

Resten av utslippene kom fra andre kilder som industri, jordbruk, husholdninger og bensindistribusjon.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Kan skade helse, vegetasjon og materialer

Når NMVOC reagerer med nitrogenoksider (NOx) under påvirkning av sollys dannes ozon. Høye nivåer av ozon nær bakken kan føre til skader på helse, vegetasjon og materialer. I tillegg har mange flyktige organiske forbindelser andre negative helseeffekter, for eksempel er flere av forbindelsene kreftfremkallende. 

Stor nedgang i utslippene 

På grunn av økt aktivitet i oljeproduksjonen økte de norske utslippene av NMVOC med ca. 34 prosent fra 1990 til 2001. I 2001 var utslippet ca. 390 000 tonn. Deretter har utslippene gått sterkt ned. Forbedringer ved lasting av råolje, i form av gjenvinning av oljedamp, er den viktigste årsaken til reduksjonen. Det har også vært en nedgang i utslippene fra veitransporten.

I 2016 var utslippene omtrent 154 000 tonn.

Forpliktelser i Gøteborgprotokollen

Ifølge Gøteborgprotokollen skulle Norge maksimalt slippe ut 195 000 tonn NMVOC i 2010. Dette innebar en utslippsreduksjon på 33 prosent målt i forhold til utslippsnivået i 1990. Norge nådde dette målet i 2006. Etter 2006 har utslippene blitt redusert ytterligere, med ca. 55 000 tonn.

Gøteborgprotokollen ble revidert i 2012. Landene forplikter seg nå til prosentvise reduksjoner innen 2020. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av NMVOC med 40 prosent sammenlignet med utslippene i 2005. Dette tilsvarer et utslipp på omtrent 130 000 tonn i 2020.