Filter
Laster...
Tilbake Read in English

Åtte kvalpekull av ulv

Mål

1.2 Ingen arter og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til truga og nær truga arter og naturtypar skal betrast.

Indikator

Status for utvalde truga artar
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Er vi på rett veg? Publisert av Miljødirektoratet

I Noreg hadde ulv, bjørn og gaupe ei vid utbreiing og var vanlege rundt midten av 1800-talet. På grunn av stor avskyting blei alle artane nesten utrydja rundt midten av førre hundreår. Fredingar har gjort at dei tre artane no er i ein betre bestandssituasjon, men dei er framleis få samanlikna med situasjonen for 100 – 150 år sidan.

Utvikling i ulvebestanden

Vinteren 2017-2018 blei totalbestanden av ulv i Skandinavia beregna til 410 ulvar. Det ble registrert totalt 41 familiegrupper og 31 revirmarkerande par. 70-71 ulvar blei klassifiserte som helnorske. Det vil seie at dei blei registrerte på vandring i Noreg eller at dei heldt til i revir med heile si utstrekning innanfor Noreg.

45 ulvar blei registrerte på begge sider av grensa mot Sverige, hovudsakleg i grenserevir, men også nokre få på vandring. Til saman blei det påvist 115-116 ulvar med heilt eller delvis tilhald i Noreg.

Våren 2017 blei det fødd kvalpekull i åtte heilnorske revir, fem kull i grenserevir og 28 kull i helsvenske revir. Totalt i Skandinavia blei det dermed fødd 41 kvalpekull i 2017 (registrerte i 2018).

Grunnlaget for rovviltforvaltinga

Målet med naturmangfoldlova er at vi skal ta vare på mangfaldet i naturen, på ein slik måte at det også gir grunnlag for verksemda til menneska. Forvaltinga av rovdyra baserer seg på rovviltmeldinga frå 2003/2004, Stortinget si behandling av meldinga og rovviltforliket frå 2011. Noreg har også pliktar gjennom internasjonale miljøavtalar og konvensjonar. Bernkonvensjonen er den viktigaste av desse.

Nasjonalt bestandsmål nådd 2017/2018

Stortinget har fastsett nasjonale mål som definerer kor store bestandar vi skal ha av dei store rovdyra. Fram til juni 2016 var målet at vi skal ha tre årlege kvalpekull i forvaltingsområdet innanfor fylka Hedmark, Akershus, Austfold og Oslo. I juni 2016 blei det nasjonale bestandsmålet justert frå tre til fire til seks kull. Av desse skal tre ungekull vere heilnorske (det er dette målet som er markert i grafen). Ungekull i grenserevir er delte med Sverige og tel med ein faktor på 0,5. Våren 2017 blei det fødd åtte kvalpekull i heilnorske revir innanfor forvaltingsområdet. Fem kull blei fødde i grenserevir. Bestandsmålet blei dermed nådd med god margin.

Grafen viser året kvalpekulla blei registrerte, mao viser stolpen for 2018 talet for kvalpekull fødde i 2017. Årsaka til dette er at dei aller fleste kulla blir påviste når sporsnøen legg seg på bakken om vinteren. Talet på ulvekull fødde i 2018 vil med andre ord bli klart i 2019. Totalt 43 kvalpekull blei registrerte i Skandinavia i overvakingsperioden 2017/2018.