Filter
Laster...
Tilbake Read in English

Positiv utvikling for skog, men framleis låg naturindeks

Mål

1.1 Økosystema skal ha god tilstand og levere økosystemtenester.

Indikator

Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog, fjell, kulturlandskap og ope lågland, jf. Naturindeks for Noreg og vannforskriften

Naturindeks for skog

 

  

Kilde: www.naturindeks.no

Er vi på rett veg? Publisert av Miljødirektoratet

Tilstanden for det biologiske mangfaldet i skogen har hatt ei svak positiv utvikling sidan 1990. Det viser data frå naturindeksen for Noreg. I 2014 hadde naturindeksen ein verdi på 0,37 der verdien 1 svarer til tilstanden i eit økosystem med lite menneskeleg påverknad.

Mindre gamle tre og død ved, færre store rovdyr og nedbrytarar bidreg relativt mykje til den låge natutindeksen for skogen. Død ved og gamle tre er viktige levestader for mange artar av insekt og sopp i skogen, og når det er lite av dette reduserast det biologiske mangfaldet. Blåbær og smågnagarar bidreg derimot i positiv retning.

Tilstanden til det biologiske mangfaldet i skogen har forbetra seg noko sidan 1990, noko som skuldast at mengda død ved, hjortedyr og blåbær har auka dei siste åra. Utviklinga over tid illustrerer godt at endringane og dynamikken i skogen skjer langsamt.

I naturindeksen samanliknar ein dagens skogtilstand med ein referansetilstand definert som naturnær skog med liten grad av menneskelege inngrep. I ein upåverka skog er dei naturlege forstyrringsprosessane (for eksempel skogbrann, vindfellingar, insektutbrot) med følgjande suksesjonsstadium tilstades på alt skogareal. Ein slik tilstand har vi ikkje hatt i skogane i Noreg på mange hundre år, sidan skogen og utmarka har vore utnytta av menneske i lange tider. Skogbruk blir rekna som den viktigaste menneskeskapte påverknaden i dagens skogar, i tillegg til bygging av veg, kraftleidningar og bygningar, samt tilførslar av nitrogen og endringar i klimaet.