Filter
Laster...
Tilbake Read in English

Jamn nedgang for tilstanden i våtmark

Mål

1.1 Økosystema skal ha god tilstand og levere økosystemtenester.

Indikator

Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog, fjell, kulturlandskap og ope lågland, jf. Naturindeks for Noreg og vannforskriften

Naturindeks for våtmark

 

  

Kilde: www.naturindeks.no

Er vi på rett veg? Publisert av Miljødirektoratet

Tilstanden for det biologiske mangfaldet i våtmark har utvikla seg i negativ retning sidan 1990. Det viser data frå naturindeksen for Noreg. I 2014 hadde naturindeksen ein verdi på 0,54 der verdien 1 svarer til tilstanden i eit økosystem med lite menneskeleg påverknad.

Naturindeksen for våtmark har hatt ein jamn og svak nedgang sidan 1990. Alle delar av landet viser same trend, men årsakene til nedgangen varierer noko. Mange artar, til dømes fleire karplanter, amfibium, fuglar, samt naturtypen atlantisk høgmyr, er primært påverka av menneskelege inngrep.

Omgjering av myrar til jordbruk- eller skogbruksland har ei lang historie, og tørrlegginga var spesielt stor i etterkrigstida fram til 1990. I nokre intensivt drivne jordbruksområde er det berre fragment igjen av dei opphavlege myrane. I andre område har opphøyr av tradisjonelle jordbruksmetodar, som beite og slått, forverra levekåra for ei rekkje artar som føretrekkjer opne og lyse veksestader.

Også klimaendringar påverkar det biologiske mangfaldet i somme våtmarksområde. Palsmyrar har torvhaugar, kalt palser, som har ein kjerne av is, men eit varmare klima har ført til nedsmelting av palsene fleire stader. Småsalamander og storsalamander viser derimot positiv respons på dei same klimaendringane sidan 2010. Høgare temperatur og meir nedbør er truleg viktige årsaker til auka rekruttering og overleving hos salamandrane.