Filter
Laster...
Tilbake Read in English

Stabil tilstand i ferskvatn

Mål

1.1 Økosystema skal ha god tilstand og levere økosystemtenester.

Indikator

Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog, fjell, kulturlandskap og ope lågland, jf. Naturindeks for Noreg og vannforskriften

 

Tilstand for ferskvatn

 

  

Kilde: www.naturindeks.no

Er vi på rett veg? Publisert av Miljødirektoratet

Tilstanden for det biologiske mangfaldet i ferskvatn har samla sett vore stabil sidan 1990. Det viser data for 2014 frå naturindeksen for Noreg. I 2014 hadde naturindeksen ein verdi på 0,75 der verdien 1 svarer til tilstanden i eit økosystem med lite menneskeleg påverknad. Naturindeksen har noko lågare verdi i sør, spesielt på Sørlandet og delar av Vestlandet, noko som skuldast omfattande og langvarig forsuring som følgje av langtransportert forureining.

Tilstanden i ferskvatn i delar av Austlandet og Midt-Noreg er også noko redusert. Dette skuldast fyrst og fremst landbruksforureiningar (overgjødsling) og omfattande vassdragsreguleringar i desse områda. Også på Vestlandet og i Nord-Noreg er det store vassdragsreguleringar som gir dårlegare forhold for det biologiske mangfaldet.

Lokalt kan tilførsle av næringsstoff (gjødsling), primært frå landbruket og fyrst og fremst i lågareliggande område, vere eit problem i alle delar av landet.

Sidan 1990 har tilstanden for det biologiske mangfaldet i ferskvatn halde seg ganske stabil for Noreg, samla sett. Ei rekkje forvaltingstiltak er sett i verk; blant anna har freding av nokre truga artar, reduserte tilførsler av sur nedbør og kalking av vassdrag hatt ein positiv effekt på tilstanden for det biologiske mangfaldet. Samtidig har auka overgjødsling og fysiske inngrep som har øydelagd leveområde hatt ein negativ effekt.