Filter
Laster...
Tilbake Read in English

Liten nedgang for tilstanden i fjellet

Mål

1.1 Økosystema skal ha god tilstand og levere økosystemtenester.

Indikator

Status og utviklingstrekk for økologisk tilstand i hovudøkosystema hav og kyst, elvar og innsjøar, våtmark, skog, fjell, kulturlandskap og ope lågland, jf. Naturindeks for Noreg og vannforskriften

Naturindeks for fjellet

 

  

Kilde: www.naturindeks.no

Er vi på rett veg? Publisert av Miljødirektoratet

Tilstanden for det biologiske mangfaldet i fjellet har variert dei siste 25 år, men er no litt redusert i forhold til 1990. Det viser data frå naturindeksen for Noreg. I 2014 hadde naturindeksen ein verdi på 0,62 der verdien 1 svarer til tilstanden i eit økosystem med lite menneskeleg påverknad.

Etter ei forbetring frå 2000 til 2010, er no indeksen 3,6 prosent lågare enn i 1990, noko som indikerer ei forverring av tilstanden for det biologiske mangfaldet i fjellet. Dette gjeld for heile landet, men også for dei einskilde landsdelane utanom Nord-Noreg. Størst nedgang i indeksen har det vore på Sørlandet.

Blant artane som inngår i naturindeksen for fjell er det fjellrype, lirype, fjellvåk, heilo og lappsporv som viser den sterkaste negative endringa frå 1990 til 2014, mens vier, smågnagarar, kongeørn og blåstrupe bidreg mest i positiv retning.

Nokre av dei viktigaste påverknadsfaktorane for artane i fjellet er arealbruk og fysiske inngrep i samanheng med veg og jarnbane, kraftutbygging, hyttebygging og turisme. Opphøyr av tradisjonell drift med beite og slått vil også kunne påverke ei rekkje typiske fjellartar som trivst i opne område nær fjellskogen.

Klimaendringar er også ein viktig påverknadsfaktor for økosystema i fjellet. For eksempel vil mildare vintre med isdanning på bakken kunne medføre dårlegare forhold for smågnagarar under snøen. Dermed kan smågnagartoppar blir mindre regelmessige eller forsvinne, og naturindeksen indikerer at dette betyr mykje for andre artar i næringskjeda som fjellrype, lirype (planteetarar), fjellrev og rovfuglar (predatorar).