5.1 Noreg skal fram til 2020 kutte i dei globale utsleppa av klimagassar tilsvarande 30 pst. av Noregs utslepp i 1990.

Miljømål 5.1 Noreg skal fram til 2020 kutte i dei globale utsleppa av klimagassar tilsvarande 30 pst. av Noregs utslepp i 1990.

Indikator: Indikator er under utarbeiding

5.2 Noreg har på vilkår teke på seg ei forplikting om minst 40 pst. utsleppsreduksjon i 2030 samanlikna med 1990.

Miljømål 5.2 Noreg har på vilkår teke på seg ei forplikting om minst 40 pst. utsleppsreduksjon i 2030 samanlikna med 1990.

Indikator: Indikator er under utarbeiding

5.3 Noreg skal vere klimanøytralt i 2030.

Miljømål 5.3 Noreg skal vere klimanøytralt i 2030.

Indikator: Indikator er under utarbeiding

5.4 Noreg har lovfesta eit mål om å bli eit lågutsleppssamfunn i 2050.

Miljømål 5.4 Noreg har lovfesta eit mål om å bli eit lågutsleppssamfunn i 2050.

Indikator: Indikator er under utarbeiding

5.5 Reduserte utslepp av klimagassar frå avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i samsvar med berekraftig utvikling.

Miljømål 5.5 Reduserte utslepp av klimagassar frå avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i samsvar med berekraftig utvikling.

Indikator: Indikator er under utarbeiding

5.6 Politisk mål om at samfunnet skal førebuast på og tilpassast til klimaendringane.

Miljømål 5.6 Politisk mål om at samfunnet skal førebuast på og tilpassast til klimaendringane.

Indikator: Indikator er under utarbeiding