Filter
Laster...
Tilbake Read in English

NO2 i lufta er eit problem i dei største byane

Mål

4.4 Å sikre trygg luft. Basert på dagens kunnskapsstatus blir følgjande nivå sett på som trygg luft: - Årsmiddel PM10: 20 μg/m3 - Årsmiddel PM2,5: 8 μg/m3 - Årsmiddel NO2: 40 μg/m3

Indikator

Utviklinga i årsmiddelkonsentrasjonen for NO2, med fokus på dei stader der verdiane overskrider nivå sett på som trygg luft

Er vi på rett veg? Publisert av Miljødirektoratet

Dei nasjonale måla for luftkvalitet gjeld for heile landet, men problema med luftureining er størst i byane. I Noreg bidreg svevestøv og NO2 mest til lokal luftforureining.

Innhaldet av NO2 i lufta er eit problem i fleire byar, men det nasjonale målet for NO2  som tilsvarer grenseverdiane i forureiningsforskrifta blir berre overskride i dei største byane.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Sidan 2014 har dei nasjonale måla berre vore overskride i Oslo og Bergen. I åra rundt 2010 var nivåa også for høge i Trondheim, Stavanger og Drammen. Det er for tidleg å konkludere om nedgangen i alle desse byane er vedvarande.

Årsakene til at fleire norske byar har nivå over dei nasjonale måla er auka trafikkmengd og overgang frå bensin til diesel som drivstoff i bilar. Lokale meteorologiske variasjonar gjer at det vil vere høgare nivå enkelte år. Til dømes var 2010 eit ekstremt år i Bergen.

Framtidig NO2-nivå

Med mindre det blir innført omfattande trafikkregulerande tiltak, kjem det nasjonale målet for NO2 til å bli overskride i dei største byane dei neste åra. Nivåa av NO2 avheng mykje av storleiken på byane, og det er derfor særleg Oslo som vil ha utfordringar.

Nye krav i EU-regelverket vil redusere utsleppa frå kvart enkelt køyretøy, men effekten på NO2-nivåa vil ta tid og reduksjonen blir motverka dersom voksteren i trafikkomfang fortset som før.