Filter
Laster...
Read in English Lag rapport

3. Friluftsliv

Miljømål: 3.1
Friluftslivet sin posisjon skal bli teken vare på og utvikla vidare gjennom ivaretaking av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområde og stimulering til auka friluftslivsaktivitet for alle.
Indikator:
Del av befolkninga som deltek i friluftslivsaktivitetar
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Del av bustader, skular og barnehagar i eit utval byar og tettstader som har trygt og tilgjengeleg leike- og rekreasjonsareal innan 500 meters avstand
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Tal på nye friluftsområde sikra med statleg medverknad pr. år
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Del av befolkninga som har kunnskap om allemannsretten
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Prosentdel av friluftsområde sikra med statleg medverknad som har eigne forvaltningsopplegg
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Utvikling i tilgjengeleg strandsoneareal langs kysten
 
1 1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren
Indikator:
Talet på dispensasjonar i strandsona langs kysten
 
1
Er vi på rett veg?
Meir om indikatoren