Tilførsler av næringssalter til kysten

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Norske kystområder tilføres stadig mer næringssalter. Fiskeoppdrett er en stor kilde til utslippene. Overvåking av norske elver viser at klimaendringer også fører til mer forurensning til kystområdene.

Klimaendringene fører til mer næringssalter

Naturlig avrenning er fortsatt den største kilden til tilførsler av nitrogen til norske kystområder. Disse tilførslene øker, sannsynligvis fordi vi har fått økt nedbør som følge av klimaendringene. Mer nedbør gir økt vannføring i elvene, som igjen fører til at mer jord føres ut i kystområdene.

De milde vintrene vi har hatt de siste årene fører også til at tine- og fryseprosesser bryter opp strukturen i jorda, slik at mer partikler og næringssalter vaskes ut.

Forurensning fra fiskeoppdrett fortsetter å øke

Fiskeoppdrett står for mesteparten av de menneskeskapte utslippene av fosfor til norske kystområder. I 2015 var utslippet opp mot 10 000 tonn. De største utslippene fra fiskeoppdrett skjer på kyststrekningen Stadt og nordover, hvor det meste av næringen finnes. Også nitrogentilførselene fra fiskeoppdrett økte i 2015. Økningen i utslippene skyldes i hovedsak økende produksjon.

Jordbruk er en viktig kilde langs Skagerrakkysten

Jordbruk og kommunalt avløp er de største menneskeskapte kildene til utslipp av fosfor og nitrogen langs Skagerrakkysten. Skagerrakkysten er den kyststrekningen i Norge som er mest sårbar for overgjødsling. Totalt sett er utslippene av fosfor til Skagerrakkysten redusert med rundt 40 prosent siden 1985. Utslippene av nitrogen er redusert med 30 prosent.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Negativt for dyr og planter i kystsonen

Økte mengder næringssalter og slam kan påvirke dyre- og plantelivet negativt.  Sukkertaren er en tareplante som kan være særlig utsatt ved økte mengder næringssalter og sedimenter. Tareskogen, som er et viktig oppvekst- og leveområde for mye marint liv, kan forsvinne om forurensningsbelastningen blir for stor.