Miljøstatus for Europa

Lag rapport

Når vi skal jobbe for å få et bedre miljø, må vi vite hvordan miljøet faktisk utvikler seg. Miljøstatus i Norge inngår i et internasjonalt nettverk for rapportering på miljøets tilstand og utvikling. 

Miljøstatus.no samler informasjon om hvordan miljøets tilstand utvikler seg i Norge. Nettstedet viser sammenhengene mellom miljø og samfunn, altså hvordan vi mennesker påvirker miljøet rundt oss. 

Det Europeiske miljøbyrået (EEA)

  • Opprettet i 1994, og er EUs fagbyrå på miljø
  • EEA (European Environment Agency) skal levere pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet til blant annet belsutningstakere i EU, nasjonale myndigheter og allmennheten
  • 39 land samarbeider gjennom EEA. Norge er medlem gjennom EØS-avtalen
  • Miljødirektoratet er nasjonalt knutepunkt for EEA i Norge. De koordinerer også arbeidet i nettverket Eionet, hvor over 50 fagfolk fra forskjellige miljøetater og institusjoner deltar for Norge

Andre land i Europa og verden rapporterer også hvordan det står til med miljøet. Det Europeiske miljøbyrået (EEA) (se faktaboks) analyserer hvordan miljøet utvikler seg i Europa.

Internasjonal rapportering på miljøstatus

Miljø - og miljøproblemer - kjenner ingen landegrenser. For å sammenligne miljøutviklingen mellom land og over lengre tid, må rapporteringen på miljøets tilstand og utvikling være så lik som mulig. Vurderingene som EEA gjør for Europa, baserer seg på et nettverk av fagfolk som koordinerer, samler og standardiserer informasjon om miljøet.

Ca. 1000 eksperter fra mer enn 800 institusjoner og etater i 39 land deltar i det såkalte Eionet-nettverket, som har blitt EEAs viktigste kilde til informasjon om hvordan menneskelige påvirkninger påvirker miljøtilstanden - og hvordan dette utvikler seg over tid.

Menneskelig påvirkning på miljøet

Tradisjonelt har denne informasjonen vært ganske ulik i de forskjellige landene, og det har vært utfordrende å sammenligne og dele det som rapporteres. Eionet-nettverkets innsamling gjennom internasjonal rapportering har gjort dataene mer standardiserte, slik at de kan sammenlignes bedre over tid og sted. 

EEA har også videreutviklet en modell som skal gjøre beskrivelsene av påvirkninger på miljøet enklere og mer strukturert. Modellen viser sammenhengene mellom påvirkninger fra mennesker, de drivkrefter som ligger bak disse påvirkningene, og tiltakene som gjennomføres for å redusere negative konsekvenser for miljøet. 

DPSIR_modell_eks-01.png

Miljøstatus.no er bygd opp etter samme modell, og de fleste temasidene viser varianter av strukturen status - påvirkninger - drivkrefter - konsekvenser - tiltak.

Felles systemer for rapportering

I dag er mange land ofte tvunget til å rapportere gjennom internasjonale konvensjoner, EU-direktiver eller andre regelverk.

EEA bruker også slike rapporterte data for å lage gode indikatorer på hvordan miljøtilstanden utvikler seg, slik at vi vet hvordan vi skal måle utviklingen over tid og sted.

Også Norge har velger ut indikatorer for å si hvordan utviklingen er for å nå målene som Regjering og Storting har satt for miljøet i Norge.