Hovedtyper av trusler med eksempler

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport Read in English

Trussel

 Eksempler

Fysiske inngrep Omfatter i første rekke ulike typer bygg- og anleggsvirksomhet, som for eksempel husbygging, veibygging, vassdragsreguleringer og tørrlegging av vassdrag, masseuttak og kraftlinjer.
Arealbruk Omfatter her i første rekke tiltak innenfor jordbruk og skogbruk, herunder gjødsling og sprøyting av tidligere ugjødslet og usprøytet mark, pløying av tidligere upløyd mark, opphør av beite og påfølgende gjengroing, opphør i tradisjonell styving av trær, tørrlegging, fjerning av substrat i skog (råteved), uttørring av fuktig skog ved hogst og grøfting, planting av skog på areal tidligere anvendt til andre formål, planting av fremmede treslag, påvirkning gjennom annen bruk som vedhogst, lyngbrann og forstyrrelser og ødeleggelse av ømfintlig terreng ved økt ferdsel og slitasje.
Overbeskatning Her tenkes det i første rekke på overfiske i havområdene som medfører bortfall av næring for marine arter. Kan også omfatte utilsiktet bifangst (som f.eks. i garn), faunakriminalitet og overdreven innsamling til samlinger.
Forurensning Alle typer forurensning som overstiger naturlige tålegrenser. Det gjelder spesielt oljeforurensning, miljøgifter som tungmetaller og sprøytemidler, og overgjødsling (eutrofiering).
Spredning av fremmede arter  Innførsel og spredning av ikke-stedlige arter til Norge eller innen deler av landet som medfører konkurranse med stedlige arter og predasjon på stedlige arter. Omfatter også spredning av fremmede sykdommer. 
Annet  Gjelder blant annet faktorer som påvirker artene utenfor Norges grenser, enten i trekkområder eller i overvintringsområdene. I tillegg kommer andre faktorer som ikke fanges opp av de ovennevnte kategorier.