Dragehodets hemmelighet

Dette er historien om en lyselskende leppeblomst som beriker Østlandet med vakre dypblå eller blåfiolette blomster i flere uker i juni og juli. Planten dragehode er en av artene som er utvalgt som prioritert art. Ved å beskytte dragehodeplanten, kan vi dessuten redde en art til. En art som har en enda mer truet status enn planten.

Denne artikkelen ble først publisert på Regjeringen.no 20.05.2011.

Blomsten dragehode kan bli opptil 50 centimeter høy. Den tilhører slekten Dracocephalum, som inneholder i alt 70 arter. Alle disse finner vi på den nordlige halvkule. Men av disse 70 artene er det bare dragehode vi har her i landet.

Liker lys og kalk

Det er likevel bare så vidt vi kan finne den. Den lys- og kalkelskende planten er relativt sjelden, og den er klassifisert som sårbar i Norsk rødliste for arter 2015.

Det finnes arter som er verre stilt, slik som enkelte av våre svært utsatte orkidéer.

naturarkivet_BB 12 0224_dragehode.jpg

Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) er den eneste av 70 dragehodearter som finnes i Norge. Arten finnes i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Buskerud. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no

To gode grunner til å ta vare på den

Prioritert art

En art som er særlig truet med utryddelse kan etter naturmangfoldlovens § 23 få spesiell beskyttelse. Den kan bli en prioritert art dersom:

  • arten og dens genetiske mangfold ikke er ivaretatt på lang sikt og arten ikke forekommer i levedyktig bestand i sitt naturlige utbredelsesområde (§5 i naturmangfoldloven)
  • arten har en stor del av sin utbredelse eller genetiske særtrekk i Norge
  • det er internasjonale forpliktelser knyttet til arten

Når en art er vedtatt som prioritert art, er alle uttak, skade eller ødeleggelse av arten forbudt. Hver prioritert art får sin egen forskrift og egen handlingsplan. Det finnes en statlig tilskuddsordning for tiltak som bidrar til å ta vare på prioriterte arter.

I tillegg til den utsatte statusen, er det to gode grunner til for å beskytte dragehodeblomsten i Norge: 

1) Planten er registrert i 20 europeiske land. Den er på rødlister i 15 av disse. Den er følgelig ikke så ”trygg” som det store antallet land skulle tilsi.

2) Vår norske dragehodeblomst vokter i tillegg over en annen art – enda mer sjelden enn den selv - nemlig dragehodeglansbillen. Denne ”hemmeligheten” ble først avslørt i 1926. Da ble den lille dragehodeglansbillen funnet på Snarøya i Oslofjorden. Dette svært spesialiserte insektet legger egg i blomsterknoppene til dragehode og lever bare der.

Dragehodeglansbillen er i tillegg med sikkerhet bare funnet i Norge, og ingen andre steder i verden. Slike arter har vi svært få av. Vår sjeldne lille bille bærer da også det latinske navnet Meligethes norvegicus, et navn den først fikk i 1959, og hvor tilnavnet norvegicus viser at arten ble beskrevet på funn fra Norge.

Billen mer utsatt enn blomsten

I Norsk rødliste for arter 2015 er dragehodeglansbillen oppført som ”sterkt truet”, altså en mer kritisk status enn dragehodeplanten som er ”sårbar”. Billen finnes nemlig ikke overalt hvor det er planter.

Dragehode er karakterisert som en sørøstlig art, med forekomster rundt Oslofjorden, Mjøsa og i flere av de store dalførene på Østlandet. Dragehodeglansbillen, i de 85 årene vi har kjent til den, er bare funnet lokalt i indre Oslofjord.

Det er utarbeidet en egen handlingsplan for de to ”dragehode-artene”; planten og billen. Der går det blant annet fram at nedbygging av voksestedene, samt gjengroing, naturlig nok, er svært negativt for en lyselskende plante som dragehode.

Arten er også sårbar overfor gjødsling og intensivt jordbruk, og den er i tillegg utsatt for konkurranse fra andre planter. Lokalt kan arten forsvinne på grunn av dette. Dersom det er dragehodeglansbiller på en slik lokalitet, vil vi naturlig nok miste dem også. Klarer vi å ta vare på planten, beholder vi to arter, blant annet verdens eneste dragehodeglansbiller.

naturarkivet_KA_090620_1217_dragehode_og_billenMeligethes.jpg

Dragehodeglansbillen på planten dragehode. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no

Dragehode har fått status som en prioritert art i en forskrift etter naturmangfoldloven. For prioriterte arter er uttak, skade og ødeleggelse forbudt.

Om nødvendig kan det også lages regler som beskytter området der arten lever. Staten kan gi tilskudd til tiltak for å ta vare på den prioriterte arten.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått ansvaret for å følge opp forvaltningen av dragehodeplanten.

Flest truede arter der vi bor

En stor andel av våre truede arter vokser i og ved byer og tettsteder, og mange av dem finnes i Asker, Bærum og Oslo.

Huk på Bygdøy i Oslo er blant de mest besøkte badeplassene i landet. Noen få meter fra badeplassen er det en liten kalkstrandeng. Der vokser dragehodeblomsten, kort vei fra engangsgriller, badehåndkler og flytemadrasser.

Hva hjelper det vel å hete dragehode, når du er så liten at du lett kan bli tråkket på av uoppmerksomme badegjester.

MarianneGjorv_huk.jpg

Dragehode vokser like ved denne badeplassen på Huk, på Bygdøy i Oslo. Foto: Marianne Gjørv