Fredning av truede arter

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Dette er en liste over arter som er fredet etter Forskrift om fredning av truede arter (2001). Lista viser også hvilke kategorier artene er plassert i på den norske rødlista, det vil si kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU), og hvilke lister under Bernkonvensjonen de eventuelt er oppført på.

Fredete plantearter

Vitenskapelig navn

Dato for fredning

Bern-konvensjonens lister

Norsk Rødliste  for arter 2015 Artsdatabanken

Misteltein Viscum album 13.01.1956 (revidert 29.10.76)

-

-

Sibirstjerne

Eurybia sibirica

(Tidligere Aster  sibiricus)

02.10.1981

I

CR

 
Purpurkarse Braya glabella underart purpurascens (tidl. Braya purpurascens) 25.02.1983

I

LC

 
Masimjelt Oxytropis deflexa underart norvegica 25.02.1983

I

VU

 

Huldrenøkkel 

Botrychium matricariifolium 21.12.2001

I

CR

 

Høstmarinøkkel

Botrychium multifidum 21.12.2001

I

VU

 

Dvergmarinøkkel

 
Botrychium simplex 21.12.2001

I

EN

 

Hjortetunge

 
Asplenium scolopendrium (tidl. Phyllitis scolopendrium) 21.12.2001

-

NT

 

Trådbregne 

 
Pilularia globulifera 21.12.2001

-

EN

 

Finnmarksjonsokblom (tidl. småjonsokblom)

Silene involucrata underart tenella (tidl. Silene furcata underart angustiflora) 21.12.2001

I

VU

 

Tatarsmelle 

Silene tatarica 21.12.2001

-

CR

 

Gul hornvalmue

 
 Glaucium flavum 21.12.2001

-

VU

 

Varangervalmue/

polarvalmue (tidl. svalbardvalmue)

 Papaver dahlianum underart dahlianum 21.12.2001

-

 

- LC 

Læstadiusvalmue 

Papaver radicatum underart laestadianum (tidl. Papaver laestadianum) 21.12.2001

-

EN

 

Kolavalmue 

Papaver lapponicum 21.12.2001

I

EN

 
Fjellvalmuer  Urvalmue, Jotunheimvalmue, Dovrevalmue, Grøvudalsvalmue, Øksendalsvalmue, Trollheimsvalmue, Svartisvalmue, Tromsvalmue, Avkovalmue og Stjernøyvalmue. Papaver radicatum alle underarter/geografiske forekomster 21.12.2001

-

-

Bergjunker

 
 Saxifraga paniculata 21.12.2001

-

EN

 

Mosesildre 

Saxifraga hypnoides 21.12.2001

-

EN

 

Myrsildre 

 
Saxifraga hirculus underart hirculus 21.12.2001

I

 

- LC 

Kvitmure 

Potentilla rupestris 21.12.2001

-

 

EN 

Hestekjørvel 

Oenanthe aquatica 21.12.2001

-

CR

 

Vasskjeks

 
Berula erecta 21.12.2001

-

VU

 

Strandtorn 

 
Eryngium maritimum 21.12.2001

-

EN

 

Bittergrønn 

Chimaphila umbellata 21.12.2001

-

EN

 

Polarflokk

 
 Polemonium boreale 21.12.2001

I

VU

 

Kammarimjelle 

 Melampyrum cristatum 21.12.2001

-

EN

 

Dvergtistel

 
 Cirsium acaule 21.12.2001

-

CR

 

Finnmarksvineblom 

Tephroseris integrifolia

(tidl. Senecio integrifolius underart tundricola

21.12.2001

-

CR

 

Jærtistel 

 
Serratula tinctoria 21.12.2001

-

CR

 

Parykknoppurt/ skjeggknoppurt 

 
Centaurea phrygia alle underarter 21.12.2001

-

CR

 

Flytegro 

Luronium natans 21.12.2001

I

EN

 

Mjukt havfruegras

 Najas flexilis 21.12.2001

I

EN

 

Kveinhavre 

Trisetum subalpestre 21.12.2001

I

EN

 

Hvit skogfrue

 

Cephalanthera longifolia 21.12.2001

-

NT

 

Marisko 

Cypripedium calceolus 21.12.2001

I

NT

 

Purpurmarihand (tidl. strandmarihand) 

Dactylorhiza purpurella 21.12.2001

-

EN

 

Søstermarihand 

Dactylorhiza sambucina 21.12.2001

-

VU

 

Narrmarihand

 Anacamptis morio (tidl. Orchis morio) 21.12.2001

-

EN

 

Myrflangre 

Epipactis palustris 21.12.2001

-

EN

 

Huldreblom 

Epipogium aphyllum 21.12.2001

-

VU

 

Knottblom

 

 Microstylis monophyllos 21.12.2001

-

EN

 

Flueblom 

Ophrys insectifera 21.12.2001

-

NT

 

Sibirnattfiol 

Lysiella oligantha underart oligantha (tidl. Platanthera obtusata underart oligantha) 21.12.2001

I

EN

 

Fredete arter av moser

Vitenskapelig navn

Dato for fredning

   
Ròtetvebladmose Scapania massalongi 13.07.2005

I*

-

Sylmose Atractylocarpus alpinus 13.07.2005

I*

EN

 
Grønnsko Buxbaumia viridis 13.07.2005

I*

NT

 
Storskortemose Cyndodontium suecicum 13.07.2005

I*

-

Stammesigd Dicranum viride 13.07.2005

I*

NT

 
Alvemose Hamatocaulis vernicosus 13.07.2005

-

VU

 
Stakesvanemose Meesia longiseta 13.07.2005

I*

EN

 
Sporebustehette Orthotrichum rogeri 13.07.2005

I*

-

Fredete arter av virvelløse dyr

Vitenskapelig navn

Dato for fredning

   

Blodigle

 Hirudo medicinalis 21.12.2001

III

NT

 

Vannliljetorvlibelle

Leucorrhinia caudalis 21.12.2001

II

 

- LC 

Grå torvlibelle

Leucorrhinia albifrons 21.12.2001

II

- LC

 

Stor torvlibelle

 
Leucorrhinia pectoralis 21.12.2001

II

- LC

 

Apollosommerfugl

 
Parnassius apollo 21.12.2001

II

NT

 

Mnemosynesommerfugl 

Parnassius mnemosyne 21.12.2001

II

NT

 

Herosommerfugl 

Coenonympha hero 21.12.2001

II

EN

 

Sinoberbille

 Cucujus cinnaberinus 21.12.2001

II

NT

 

Kjempevannkalv

Dytiscus latissimus 21.12.2001

II

- LC

 
Vannkalv Graphoderus bilineatus 13.07.2005

II

VU

 
Lakrismjeltblåvinge Plebeius argyrognomon 18.06.2010  - CR

For følgende arterer det nå etablert særskilt vern med egen forskrift for hver art: Rød skogfrue Cephalanthera rubra, honningblom Herminium monorchis, drakehode Dracocephalum ruyschiana, klippeblåvinge Scolitantides orion, elvesandjeger Cicidela maritima og eremitt Osmoderma eremita.

Forklaringer til koder i lista

Bernkonvensjonens lister

I = Bernkonvensjonens liste I, som omfatter karplanter, moser og alger.
II = Bernkonvensjonens liste II, som omfatter ca 700 dyrearter.
III = Bernkonvensjonens liste III, som omfatter de fleste europeiske dyrearter som ikke står på liste II.
 
* = delvis norsk reservasjon for mosene på liste I

Rødlistekategorier

CR = Kritisk truet (Critically Endangered)
EN = Sterkt truet (Endangered)
VU = Sårbar (Vulnerable)
NT = Nær truet (Near Threatened)
LC = Livskraftig (Least Concern)

Plantenavnene

Lista over norske og vitenskapelige plantenavn er oppdatert i henhold til siste utgave av Norsk flora Lid, J & Lid, D.T. 2005 (7. utg.) (red. Reidar Elven). Det Norske Samlaget, Oslo.

Listen over norske vitenskapelige mosenavn er oppdatert i henhold til Sjekkliste over norske mosar, Vitskapleg og norsk namneverk, NINA Temahefte 4, Arne A. Frisvoll et. al. 1995.