V

Valknut

Kunstferdig knute på en svepe. Valknute er et begrep på samme måte som båtmannsknop.

Vannforekomst

En vannforekomst er en avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel en innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller et avgrenset volum grunnvann i et eller flere grunnvannsmagasin.

Vannkvalitet

Vannets innhold av ulike organiske og uorganiske komponenter, som for eksempel mineraler, næringssalter, metaller, POP og oksygen, og vannets innhold av organismer som bakterier, sopp, virus og alger.

Vannregion

En vannregion er en geografiske enhet som danner utgangspunktet for vannforskriften. En vannregion består av ett eller flere tilstøtende nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. Grensene mellom vannregioner skal trekkes slik at nedbørsfelt ikke deles. Norge er inndelt i totalt 18 vannregioner, hvorav sju av disse er internasjonale med Sverige og Finland.  
Se kart over vannregioner på Vannportalen

Vannregionmyndighet

En vannregionmyndighet skal koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av vannforskriften. Arbeidet skjer i nært samarbeid med vannregionutvalget.
Elleve vannregionmyndigheter koordinerer arbeidet i de til sammen 18 vannregionene.
Se kart over vannregionmyndighetene på Vannportalen

Vannregionutvalg

Et vannregionutvalg er et samarbeidsorgan for arbeidet med å gjennomføre vannforskriften og består av representanter fra berørte sektormyndigheter, fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner. Vannregionutvalgene er oppnevnt og ledet av vannregionmyndighetene.

Vannsøyle

Miljøet mellom overflaten på hav eller ferskvann og bunnen.

Varmblodige dyr

Dyr som regulerer kroppsstemperaturen (pattedyr og fugler).

Vassdrag

Innsjøer og større elver.

VDSI-indeks

Indeks som angir graden av imposex hos hunner på en skala fra 1-6. En indeksverdi lik 0 tilsvarer en upåvirket hunn, mens verdier over 4 innebærer sterilitet.

Vedtaksfredet kulturminne

Et vedtaksfredet kulturminne fredes i dag gjennom vedtak etter kulturminneloven eller svalbardmiljøloven. Vedtaksfredninger etter kulturminneloven kan omfatte alle typer kulturminner yngre enn 1537, stående byggverk yngre enn 1649, kulturmiljøer og fartøy. Vedtaksfredninger etter svalbardmiljøloven kan omfatte kulturminner yngre enn 1945.

Veideristninger

Den eldste bergkunsten, fra ca. 7000 til 500 f. Kr.

Verdensarv

Verdensarven er kulturarv og/eller naturarv som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Verdenarvstedene utgjør en felles arv som er umistelig for hele menneskeheten, på tvers av landegrensene.

 

Verneobjekt

Brukt om vassdrag: Hvert og et av de 341 verneobjektene, som er vernede vassdrag, består i hele eller deler av et eller flere vassdrag med nedbørsfelt. Det vil si at avgrensningen for et verneobjekt kan omfatte deler av et nabovassdrag.

Verneverdig kulturminne

Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en kulturminnefaglig vurdering og er identifisert som verneverdig. Betegnelsene verneverdig og bevaringsverdig betyr det samme og brukes om hverandre.

De mest verneverdige kulturminnene er av nasjonal verdi. Det er først og fremst disse som fredes etter kulturminneloven. Kulturminner kan også ha regional eller lokal verdi. Normalt vil det være kommunene som sikrer vern av slike kulturminner ved hjelp av plan- og bygningsloven.
 
En annen måte å markere verneverdi på, kan være listeføring. Eksempler på slike lister er Byantikvaren i Oslos Gule liste og Riksantikvarens fartøyliste.

De fleste verneverdige eller bevaringsverdige kulturminner er ikke formelt vernet etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven. Mange blir likevel tatt vare på fordi de oppfattes som verdifulle av eiere og brukere. 

Verneverdige fartøy

Fartøy der det er inngått en avtale mellom eier og Riksantikvaren om å ta vare på fartøyet. Dette innebærer blant annet at fartøyet skal settes i stand etter antikvariske prinsipper.

Vertsspesifikk

Som angriper kun enkelte arter. Brukes om for eksempel parasitter og sykdommer.

Villmarkspreget område

Område som er mer enn 5 km fra store tekniske inngrep.

Vinylklorid monomer (VCM)

VCM er en klorholdig organisk forbindelse som består av grunnstoffene klor, karbon og hydrogen. VCM utgjør byggesteinene i PVC-plast

Virkestoff

Stoff med spesifikk egenskap som gjør at produkter som inneholder stoffet får en spesiell virkning/egenskap, for eksempel  varmeresistens.

VLCC

Very Large Crude Carrier. Tankskip med lastekapasitet 180 000 - 280 000 tonn.

VOC

Volatile Organic Compounds. Flyktige organiske forbindelser. Fellebetegnelse på mange ulike forbindelser i gassfase som slippes ut til luft. VOC kan reagere med NOx og danne bakkenær ozon under påvirkning av sollys.

Våtorganisk avfall

Organisk avfall som er biologisk lett nedbrytbart. Fra husholdningene er det vanligvis matavfall, men også visne blomster, bleier og tørkepapir.