U

Uorganiske forbindelser

Stoffer som ikke inneholder karbon, for eksempel metaller.

Urskog

Skog der menneskelig aktivitet har hatt liten påvirkning på de prosessene som foregår og de arter som finnes der.

Utbredelsesområde (arter og naturtyper)

Utstrekningen av arealet en art eller naturtype finnes på; definert som arealet som ligger innenfor et polygon når en drar linjer som omringer alle forekomstene (minimum konvekst polygon), jf. Kålås mfl. (2010).

Utmark

Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge.

Utslippsintensitet

Utslippsintensitet er et uttrykk for forholdet mellom utslipp og økonomisk aktivitet. Utslipp kan omfatte ulike typer utslipp til luft og vann.

Utslippsregnskap (klimagasser)

■ Det norske utslippsregnskapet for klimagasser er sammenstilt av utslippstall som rapporteres fra de største industribedriftene og beregninger av produksjons- og forbruksaktiviteter (for eksempel antall tonn fyringsolje som er solgt) og utslippsfaktorer (for eksempel tonn CO2 per tonn fyringsolje).

■ Utslippsregnskapet inkluderer alle utslipp fra nasjonalt territorium. Utslipp av klimagasser fra skip og fly i internasjonal trafikk er ikke med i utslippsregnskapet.

■ Utslippsregnskapet utarbeides av Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet, og er i tråd med FNs retningslinjer for rapportering.

UV-stråling

Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling kommer naturlig fra sola. UV-stråling deles inn i UVA-, UVB- og UVC-stråling, ut fra hvor energirik den er. Jo kortere bølgelengde, desto høyere energi.