T

Tap (om kulturminner)

Der kulturminnet er fjernet.

TBT

Tributyltinn. Organisk forbindelse som inneholder tinn. TBT er et hormonforstyrrende stoff som påvirker forplantningen.  

TE (toksiske ekvivalentverdier)

TE er toksiske ekvivalentverdier som benyttes når vi summerer dioksiner og dioksinlignende PCB som har ulik grad av giftighet, men samme virkningsmekanisme. Konsentrasjonen til hvert av stoffene blir multiplisert med sin toksiske ekvivalensfaktor før de summeres. Slik får man et samlet uttrykk for den totale giftvirkningen av stoffene.

Tensider

Tensider er overflateaktive stoffer som både er vann- og fettløselige. Disse egenskapene hjelper til å fjerne smuss, partikler og olje fra overflater. Tensider kan inndeles i gruppene anioniske tensider, ikke-ioniske tensider, kationiske tensider og amfotære tensider.

Termiske prosesser

Forbrenningsprosesser der klor og karbon er tilstede.

Terrestriske organismer

Planter og dyr som lever på land.

Tilbakekoblingsmekanisme (om klima)

Når temperaturen øker globalt vil vi se endringer i klimasystemet. Disse endringene kalt tilbakekoblingsmekanismer vil selv ha en påvirkning på den globale temperaturen, som er enten positive (oppvarmende) eller negative (avkjølende).  Store deler av usikkerheten knyttet til klimaendringer ligger i tilbakekoblingsmekanismene.

Tilstandsovervåkning

Undersøkelser av miljøtilstanden. Kan omfatte målinger av utvalgte (forurensende) stoffer, og/eller sammenligning av flora og fauna for å se grad av ytre (menneskeskapt) påvirkning. 

Togradersmålet

 • Klimakonvensjonen, som er FNs rammekonvensjon om klimaendringer, ble vedtatt i 1992 og er ratifisert av 195 parter
 • Det langsiktige målet er at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren skal stabiliseres på et nivå som forhindrer en farlig og negativ menneskeskapt påvirkning på klimasystemet
 • Dette målet blir konkretisert som togradersmålet

Toksikokinetikk

Den delen av toksikologien som omfatter læren om hvordan organismer tar opp kjemiske forbindelser, fordeler og skiller dem ut fra kroppen.

Toksikologi

Læren om kjemiske forbindelsers skadelige virkninger på levende organismer.

Transportarbeid

Måles i personkilometer (antall passasjerer på én tur multiplisert med kjørt distanse) og tonnkilometer (mengde transport for én tur multiplisert med kjørt distanse).

Eksempel: Dersom tre personer kjører tre kilometer i én bil, har bilen utført et transportarbeid på 3*3=9 personkilometer.

Trekkende arter

Dyre- og fuglearter som vandrer eller flyr over store avstander. Eksempler er trekkfugler og en del hvalarter. Trekkfuglene hekker på nordlige breddegrader og overvintrer på sørlige breddegrader. Noen arter trekker også i forbindelse med næringssøk og fjærfelling. En del hvalarter oppholder seg ved norskekysten for å få næring, visse tider av året, men trekker til andre områder for å føde.

Trikloreten (TRI)

 • Klororganisk stoff
 • Oppført på prioritetslisten
 • En fargeløs, ikke brennbar væske med karakteristisk lukt
 • Stoffet fordamper lett og er fettløselig, men er lite løselig i vann
 • Kreftfremkallende, skadelig for vannlevende organismer og kan uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
 • CAS-nummer: 79-01-6

Trofisk nivå

Trinn i næringskjede. Plantene utgjør det laveste trofiske nivået i alle næringskjeder (1. nivå). Organismer som lever av planter – fra bakterier og sopp til mennesker og hval – plasserer seg høyere på skalaen. Trofisk nivå 2 består av organismer som vesentlig er planteetere og beiter på planteplanktonet. Organismer på trofisk nivå 2 som igjen blir spist av større dyr (større dyreplankton, fisk, etc.) tilhører trofisk nivå 3.

Troposfære

Atmosfærens nederste lag, fra bakken til ca. 10 km høyde. Temperaturen synker med høyden i troposfæren. 

Truet art

Art (eller underart) som er vurdert til en av kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU) på Norsk rødliste for arter 2015 (Artsdatabanken 2015).

Truet naturtype

Naturtype som er vurdert til en av kategoriene: kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU) på Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011).

Tungmetaller

 • Metaller med tetthet over 5 gram per cm3. Det vil si minst 5 ganger større tetthet enn vann
 • De viktigste tungmetaller er bly, kadmium, krom, jern, kobber, mangan, nikkel, platina, kvikksølv, sølv, sink, tinn og wolfram
 • Noen av tungmetallene fungerer som mikronæringsstoffer, men kan være giftige i høye konsentrasjoner
 • Noen tungmetaller er miljøgifter og har negative effekter på både helse og miljø, for eksempel bly, kadmium, kvikksølv og krom
 • På grunn av de uheldige effektene, reguleres bruken av slike metaller, for eksempel i emballasje
 • Andre tungmetaller, som gull, regnes ikke som giftige