R

Radioaktiv forurensning

Radioaktiv forurensning er utslipp av radioaktive stoffer til naturen, enten gjennom lovlige utslipp eller ulykker (se definisjon av radioaktive stoffer) . Dette omfatter både utslipp av menneskeskapte radioaktive stoffer og tilfeller hvor menneskelige aktiviteter fører til økte konsentrasjoner av naturlige radioaktive stoffer i naturen.

Radioaktive stoffer

  • Radioaktive stoffer består av atomer med ustabile atomkjerner. Disse ustabile atomkjernene vil før eller senere omdannes til andre grunnstoffer eller isotoper, samtidig som de sender ut energi i form av ioniserende stråling (se definisjon av stråling). 
  • Denne strålingen er vanligvis enten alfapartikler (heliumkjerner), betapartikler (elektroner, positroner) eller gammastråling (fotoner). 
  • Noen radioaktive stoffer finnes naturlig til stede i naturen, men andre er «menneskeskapte». 

Ratifikasjon

Godkjennelse. Brukes i folkeretten når et statsoverhode godkjenner en inngått traktat med et annet land, og betrakter den som bindende for seg. Bindende for den enkelte borger blir traktaten først ved innlemmelse i det enkelte lands rettsystem.

Ravinedal

Mindre dal med bratte sider, som er utskåret av rennende vann i løsmasser. 

REACH

EUs kjemikalieregelverk som er tatt inn i den norske REACH-forskriften. REACH står for Registrering (Registration), Vurdering (Evaluation), Godkjenning (Authorisation) og Begrensning (Restriction) av kjemikalier (Chemicals).

Referanseverdi

Verdi for sammenligning med tilsvarende undersøkelser/studier gjort andre steder.

Reinjisere

Om olje- og gassvirksomhet: Tilbakeføring av produsert vann eller borekaks til oljereservoaret eller annen formasjon via en injeksjonsbrønn.

Rekreasjonsareal

Naturområder som er tilpasset, oppgradert og vedlikeholdt for å være egnet til tur og friluftsaktiviteter. Parker og de fleste idrettsanlegg regnes også med som en del av rekreasjonsarealet.

Reproduksjonsskadelig stoff

Stoffer eller stoffblandinger som kan gi skadevirkninger på fruktbarheten hos voksne menn og kvinner. Stoffer eller stoffblandinger som kan påføre avkommet skader under graviditeten kalles også reproduksjonsskadelige. Et stoff regnes som reproduksjonsskadelig dersom det har vist reproduksjonsskadelig effekt i epidemiologiske undersøkelser, eller eksperimentelle langtidsundersøkelser på pattedyr.

Reservoar

Oljeførende geologisk lag.

Resipient

Mottaker. Brukes blant annet om vannforekomster som blir tilført avløpsvann eller andre forurensninger.

Resirkulering

Tilbakeføring av materiale i en industriell prosess, eventuelt etter at materialet er bearbeidet. Resirkulering brukes også synonymt med gjenvinning for å betegne utnyttelse av avfall.

Restavfall

Avfallet som blir igjen etter at rene materialfraksjoner eller blandede brennbare fraksjoner er utsortert. Dette er avfall som går direkte til sluttbehandling i form av deponering eller forbrenning.

Reversibel

Vendbar. Om biologisk mangfold: Som kan oppheves, slik at tilstanden føres tilbake til den opprinnelige. Brukes for eksempel om tiltak som kan oppheves, slik at tilstanden føres tilbake til slik den var før tiltaket ble iverksatt.

Rikspolitiske retningslinjer

RPR. Retningslinjer som vedtas av regjeringen for å presisere viktige nasjonale mål innenfor utvalgte politikkområder. Disse retningslinjene skal være førende blant annet for den kommunale planleggingen og saksbehandlingen.

Risikovurdering

Om kjemikalier: Vurdering av stoffs iboende egenskaper, og hvilke effekter stoffet kan ha på helse- og miljø. Hvilke bruksområder som er aktuelle og hvilke mengder stoffet forekommer i, inngår også i vurderingen. En risikovurdering representerer en helhetlig vurdering av hvilken risiko bruken av eller utslipp av et stoff kan medføre.

Rødliste

Oversikt over plante- og dyrearter som på en eller annen måte er truet av utryddelse eller hvor bestanden er betydelig redusert som følge av menneskelig aktivitet. Den nasjonale rødlista er den offisielle oversikten over truede arter i landet.

Rødlistearter

Arter som er kategorisert i Norsk rødliste for arter er plassert i én av de 6 kategoriene: RE (regionalt utdødd), CR (kritisk truet), EN (sterkt truet), VU (sårbar), NT(nær truet) eller DD (datamangel), (jf. Kålås mfl. 2010).

Rødlistekategorier

Regionalt utdødd – RE (Regionally extinct)
Arter som tidligere har reprodusert i Norge, men som nå er utryddet. Gjelder ikke arter utryddet før år 1800.

Kritisk truet – CR (Critically endangered)
Arter som i følge kriteriene har ekstremt høy risiko for utdøing (50 prosent sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner, minimum 10 år).

Sterkt truet – EN (Endangered)
Arter som i følge kriteriene har svært høy risiko for utdøing (20 prosent sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, minimum 20 år).

Sårbar – VU (Vulnerable)
Arter som i følge kriteriene har høy risiko for utdøing (10 prosent sannsynlighet for utdøing innen 100 år).

Nær truet – NT (Near threatened)
Arter som i følge kriteriene ligger tett opp til å kvalifisere for de tre ovennevnte kategoriene for truethet, eller som trolig vil være truet i nær fremtid.

Datamangel – DD (Data deficient)
Arter der man mangler kunnskap for å gjøre en gradert vurdering for av risiko for utdøing kan gjøres, men der det på bakgrunn av en vurdering av eksisterende kunnskap er stor sannsynlighet for at arten ble med på rødlista dersom det fantes tilstrekkelig informasjon.