P

Parasitt

En organisme som lever i eller på en annen levende organisme (vert) hvor den erverver mat og andre behov. Verten får ingen fordeler og kan ta skade av samlivet.

PCB

 • Oppført på prioritetslisten
 • Gruppe syntetiske klorforbindelser som er giftige, tungt nedbrytbare og hoper seg opp i næringskjeden
 • Kan fraktes langt med luftstrømmer
 • Ny bruk av PCB ble forbudt i 1980, men PCB finnes fortsatt i en del gamle produkter og materialer
 • CAS-nummer: 1336-36-3 med flere

Pelagiske arter

Arter som lever i de frie vannmassene i havet eller innsjøer. Arter som lever på bunnen kalles bentiske. Dyr som både lever på bunnen og beveger seg i de frie vannmassene kalles bentopelagiske.

PER (tetrakloreten, tetrakloretylen)

 • Klororganisk stoff
 • prioritetslisten: tetrakloreten og tetrakloretylen
 • Fargeløs, ikke brennbar væske med karakteristisk lukt
 • Stoffet fordamper forholdsvis lett og er fettløselig, men er lite løselig i vann
 • Kreftfremkallende, giftig for vannlevende organismer og kan gi uønskede langtidsvirkinger i vannmiljøet
 • CAS-nummer: 127-18-4

      

Permafrost

Permanent frosset undergrunn. Det øverste laget (ca. 1 – 1,5 meter) tiner vanligvis om sommeren.

Persistent

Varig, holdbar. Om kjemiske stoffer: Bestandighet eller motstandsdyktighet mot nedbryting. 

Personekvivalent

Om vann: Spesifikk belastning eller forbruk per person med hensyn til vannvolum og/eller forurensningsmengde per døgn, målt som BOF, fosfor eller nitrogen. Benyttes i vannavløpteknikken for omregning av belastninger fra f.eks. sykehus, restauranter og industri til ekvivalent befolkningsmengde. 1 personekvivalent settes ofte lik 75 g BOF, 3 g fosfor (P) og 12 g nitrogen (N).

Personenhet

Målenhet som tilsvarer utslippet fra en person.

pH

Surhetsgrad.

Pingo

Opptil ca. 50 meter høy haug bygget opp av mineraljord og med kjerne av is. Pingoer dannes i områder av permafrost ved at grunnvann under trykk presser seg gjennom svakhetssoner i frossen jord.

PLONOR-listen

En liste fra OSPAR over kjemikalier som antas å ha liten eller ingen effekt på det marine miljø ved utslipp. PLONOR = Pose Little Or No Risk to the Marine Environment.

Poller

Poller er marine/brakkvanns bassenger med en innsnevret åpning og grunn terskel. Mindre fjorder, bukter og viker/våger med begrenset vannutskiftning på grunn av terskler eller lignende, havner ofte innenfor begrepet ”poll”.

POPer

 • Persistente organiske miljøgifter er en del av miljøgiftene som kjennetegnes ved at de er giftige, lite nedbrytbare og bioakkumuleres i organismer og i tillegg også kan transporteres over lang avstand slik at de gjenfinnes globalt
 • PCB og dioksiner er eksempler på persistente organiske miljøgifter. PCB framstilles syntetisk, mens dioksiner kan dannes i industrielle prosesser eller ved forbrenning når klor og karbon er tilstede
 • Noen PAHer, bromerte flammehemmere og perfluorerte forbindelser er også viktige persistente organiske miljøgifter

Populasjonsstørrelse

Populasjonsstørrelse (bestandsstørrelse) er av IUCN definert som antall reproduksjonsdyktige individ. Det vil for arter med kjønnetformering si antall hanner pluss antall hunner. Kjønnsmodne individ som aldri vil reprodusere utelates, jf. Kålås mfl. (2010).

PPM

Parts per million. Del per million.

Predasjon

Levevis der en organisme (predator) lever av å drepe andre organismer (bytte).

Prematur

For tidlig født.

Prioritert art

En art som er særlig truet med utryddelse kan etter naturmangfoldlovens § 23 få spesiell beskyttelse. Den kan bli en prioritert art dersom:

 • arten og dens genetiske mangfold ikke er ivaretatt på lang sikt og arten ikke forekommer i levedyktig bestand i sitt naturlige utbredelsesområde (§5 i naturmangfoldloven)
 • arten har en stor del av sin utbredelse eller genetiske særtrekk i Norge
 • det er internasjonale forpliktelser knyttet til arten

Når en art er vedtatt som prioritert art, er alle uttak, skade eller ødeleggelse av arten forbudt. Hver prioritert art får sin egen forskrift og egen handlingsplan. Det finnes en statlig tilskuddsordning for tiltak som bidrar til å ta vare på prioriterte arter.

Problemart

En problemart er en art som fører til negative endringer i naturtyper, reduksjon i stedegne arter, eller er vert for nye eller økende sykdommer. Endringene kan skyldes menneskelig påvirkning på naturen. Problemarter kan være fremmede eller stedegne.

Produksjonsavfall

Avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall. Se forbruksavfall.

Produsert vann

Om olje- og gassvirksomhet: Vann som følger med oljen fra de olje- og gassførende formasjonene.

Punktkilder

Utslippskilder som er klart avgrenset, og som kan knyttes til et punkt, som pipe, rør eller prosess. Industribedrifter, avløpsanlegg og gruver er eksempler på punktkilder. Se diffuse kilder. 

PVC

Polyvinylklorid.

PVC plast

Plast som består av polyvinylklorid. Se også vinylklorid monomer.