Ø

Økologisk funksjonsområde

Et område som oppfyller en økologisk funksjon for en art. Noen eksempler på økologisk funksjonsområde: gyteområde, oppvekstområde, vandrings- og trekkruter, beiteområde, hiområde, overvintringsområde.

Økologisk halveringstid

Om biologisk mangfold: Tiden det tar før planter eller dyr som lever i et miljø med radioaktivt nedfall får redusert sitt innhold av radioaktivitet til det halve.

Økosystem

Et økosystem er et samfunn av planter, dyr og mikroorganismer og samspillet med miljøet som omgir dem. Økosystemet fungerer gjennom samspill både oppover og nedover i næringskjeden og med det fysiske og kjemiske miljøet som omgir det. Økosystemer kan variere mye i størrelse og kompleksitet.

Økosystemtjenester

Økosystemtjenester er økosystemenes direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd. Begrepet omfatter både fysiske goder og ikkefysiske tjenester vi får fra naturen. Begrepet naturgoder benyttes noen ganger synonymt. 

Økotoksikologi

Læren om forurensende stoffers spredning og opptak i organismer, og virkning på individer og økosystemer.