N

Nasjonalparker

Nasjonalparker er store naturområder med særegne eller representative økosystemer. De kan også være landskap uten tyngre naturinngrep. Norge har nasjonalparker både på fastlandet og på Svalbard. De store verneområdene sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og de er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.

Naturens tålegrense

Den høyeste belastningen av en eller flere forurensninger som ikke fører til skade på følsomme deler av et økosystem ut fra nåværende kunnskap. Begrepet er lagt til grunn for internasjonale protokoller eller avtaler (CLRTAP) om å redusere utslipp til luft.

Naturlandskap

Naturlandskap brukes om landskap med liten grad av menneskeskapt påvirkning. Betegnelsen brukes også når en ønsker å rette fokus mot landskapets geologiske og biologiske innhold.

Naturlig bakgrunnsnivå

Om stoffer som forekommer i naturen: Mengden eller konsentrasjonen av stoffer en regner med å finne i naturen dersom ikke menneskelig aktivitet medfører forhøyde nivåer av stoffet. 

Naturmangfold (og biologisk mangfold)

Naturmangfold er summen av biologisk mangfold*, landskapsmessig mangfold, og geologisk mangfold.

Mangfold som er rent menneskeskapt  som for eksempel dyrkede planter – regnes ikke som naturmangfold.

*Biologisk mangfold er mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse.

Naturreservater

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Naturskog

Fire kriterier gjelder, hvorav to må være oppfylt, for at skogen skal kunne kalles naturskog: 1. De eldste trærne er forholdsvis gamle. 2. Skogen har ulik alder på trærne og flere sjikt; ujevn skog med naturlige glenner. 3. Et betydelig innslag av død ved i ulike nedbrytingsstadier. 4. Det er registrert forekomster av arter som krever et miljø som endrer seg lite over lang tid.

Naturtype

En ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster (Kilde: Naturmangfoldloven § 3, bokstav j).

Naturvennlig tilrettelegging

Tilrettelegging som gir minst mulig miljøbelastning, medfører minst mulig inngrep i naturmiljøet og kulturlandskapet og som ivaretar kvaliteten på friluftslivsopplevelsen.

Nedbørfelt

Landareal med avrenning til ett bestemt utløpspunkt i elv, innsjø, fjord eller i hav.

Nevrotoksisk

Betegnelse på f.eks. stoff som skader nervesystem og hjerne.

NGL

Natural Gas Liquids. Våtgass.

nmVOC

Flyktige organiske forbindelser uten metan.

Næringsavfall

Avfall som oppstår i næringsvirksomhet. Inkluderer både forbruksavfall og produksjonsavfall.

Næringskjede

Om biologisk mangfold: Rekke av organismer der hvert ledd tjener som næring for det neste (og høyerestående). Antall ledd i kjeden er vanligvis tre eller fire. To eksempler på næringskjeder er ”planteplankton – dyreplankton – fisk – havørn” og ”lav - villrein – menneske”.

Nærturterreng

Store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert.

Nøkkelart

En nøkkelart er en art som har stor påvirkning på andre arter i et økosystem og dermed på strukturen og stabiliteten til økosystemet. Dersom en nøkkelart forsvinner, vil hele økosystemet endres, med særlige konsekvenser for arter som er avhengige av nøkkelarten. Eksempler på nøkkelarter: 

  • topp-predatorer, som spiller en viktig rolle for å holde byttedyr nede, f. eks. havoter som beiter på kråkeboller
  • dominante arter som utgjør næringsgrunnlaget for mange andre arter, f. eks. gran, blåbær og lodde 
  • arter som tilrettelegger for andre arter, f. eks. bever som lager demninger som skaper viktige leveområder for andre arter i våtmark