M

Marin

Betegnelse som gjelder havet.

Marine organismer

Organismer som lever i havet.

Massebalanse

Om isbre: Den årlige massebalansen for en bre utgjøres av snøoppsamling (akkumulasjon) om vinteren og avsmelting om sommeren. Forskjellen mellom disse kalles nettobalansen. Dersom vinterbalansen er større enn sommerbalansen, blir nettobalansen positiv, og breen øker i volum. En negativ nettobalanse betyr at breen minker i volum.

Materialgjenvinning

  • Materialgjenvinning er enhver form for gjenvinning der avfallsmaterialer brukes til fremstilling av stoffer eller løsøregjenstander som ikke er avfall.
  • For eksempel kan plastflasker brukes til å produsere nye plastflasker, andre typer plastemballasje eller fleecejakker.
  • Bruk av avfall til fremstilling av energi eller materialer som skal brukes som brensel eller fyllmasser, regnes ikke som materialgjenvinning.

Meander

Regelmessige svinger i elver som går over meget slakt hellende underlag dekket med løsavsetninger (grus, sand og leire). Meandrene endrer seg og flytter seg etter som elva graver i yttersvingene og legger opp materiale i innersvingene. Undertiden bryter elva gjennom tangen mellom to svinger, og buktningen blir til et bueformet tjern (kroksjø, pølsesjø). I Norge finnes flere elver med meandre, f.eks. Storelva på Ringerike, Leira på Romerike, Glomma i Solør og Målselva.

Mekanisk renseanlegg

Anlegg for fjerning av flytende og sedimenterbart materiale fra avløpsvann. Består vanligvis av rist, sandfang, sedimenteringsbasseng og enheter for slambehandling.

Meldepliktig avfallstransport

Grensekryssende transport av avfall som krever tillatelse. Det vil si at avfallet ikke er oppført på grønn liste og/eller ikke skal til gjenvinning.

Metabolitter

Stoff som omdannes til andre stoffer når de brytes ned i miljøet eller i en organisme. I enkelte tilfeller kan metabolittene være farligere en det opprinnelige stoffet.

Midlingstid

Gjennomsnittstid. Tallverdier for luftkvalitet oppgis som et gjennomsnitt over ulike tidsperioder. Dette er midlingstiden for dataene. Vanlige midlingstider er 1 time, 8 timer, 1 døgn, 1/2 år og 1 år.

Miljø-DNA

Genene våre er bygd opp DNA-molekyler. Kjent variasjon i sammensetningen av DNA-molekylene, det vil si DNA-sekvenser, kan brukes til å identifisere et individ til art, slekt eller familie. Alle levende organismer avgir celler med DNA til miljøet de lever i. Ved å analysere f eks en vannprøve, kan man finne ut hvilke arter som finnes der ved hjelp av DNA-sporene de etterlater seg, omtalt som miljø-DNA. Veterinærinstituttet benytter seg av slik metodikk for å overvåke krepsepest, edelkreps og signalkreps i innsamlede vannprøver.  

Miljøgift

Stoffer som selv i små konsentrasjoner kan gi skadeeffekter ved at de er giftige og kan oppkonsentreres til skadelige konsentrasjoner i næringskjeden og/eller har særlig lav nedbrytbarhet.

Miljøovervåking

Miljøovervåking er en systematisk innsamling av data ved hjelp av etterprøvbare metoder, som baserer seg på hypoteser om sammenhengen mellom årsak-virkning. Overvåkingen omfatter både påvirkning, effekter og miljøtilstand. Målet er å dokumentere miljøtilstanden og utviklingen av denne.

Minstevannføring

Minste tillatte vannføring i et regulert vassdrag.

Mobilt metall

Metaller som er lettløselig i vann eller biologisk materiale.

Morene

Grus og jordopphopning som en isbre har ført med seg og avsatt.