L

Laksefisk

Fiskefamilie (Salmonidae). I Norge har vi tre sjøvandrende, eller anadrome, laksefisk: Laks, røye og aure. Vi har også ferkvannsfiskene krøkle, harr, lagesild og sik, og saltvannsfisken lodde.

Landskap

Landskap er en samlebetegnelse på våre utendørs omgivelser, både det naturgitte og det menneskeskapte. Landskapet er formet av samspillet mellom mennesket og naturen. Betegnelsen omfatter alle typer landskap, som for eksempel jordbrukslandskap, industrilandskap, kystlandskap, bylandskap og fjellandskap.

Landskapsvernområde

Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. Verneformen brukes ofte for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk.

Langtransporterte forurensninger

Forurensninger som skyldes utslipp i andre land/regioner, og som transporteres og spres med luft- eller havstrømmer.

Lden, Lnight og Lmax (støyindikatorer)

  • Lden er et ekvivalentnivå som gjelder for dag-kveld-natt. Ved bruk av Lden får all støy i en fire timers kveldsperiode et tillegg på 5 dB, og støy om natten (8 timer) får et tillegg på 10 dB. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld:19-23 og natt: 23-07
  • Lnight er et ekvivalentnivå for den 8 timers nattperioden fra 23-07
  • Maksimalt støynivå, Lmax, er et mål for de høyeste, vanlige toppene i en varierende støy. Dette blir først og fremst brukt i nattperioden for å beskytte mot søvnforstyrrelser.

For nærmere beskrivelse av disse og andre støyindikatorer, se veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Ledningsnett

Om vann: Rørnett til fordeling av vann eller oppsamling av avløpsvann.

Limnisk miljø

Ferskvann, det vil si innsjøer og rennende vann.

Lipid

Fett.

LNG

Liquid Natural Gases. Nedkjølt, flytende naturgass.

Lnight

Lnight er et A-veiet ekvivalentnivå for en 8 timers nattperiode fra 23.00-07.00.

LPG

Liquid Petroleum Gases. Propan og butan.

Lydnivå i gjennomsnitt over døgnet

Døgnekvivalentnivå. Det gjennomsnittlige støynivået over en tidsperiode kalles ekvivalentnivå. Lydnivå i gjennomsnitt over et døgn kalles derfor også døgnekvivalentnivå. Høyeste støynivå med varighet 1 sekund eller mindre, kalles maksimalnivå.

Lystgass

Lystgass dannes ved nedbryting av nitrogenforbindelser i jord og lagret husdyrgjødsel under oksygenfattige forhold. Økt tilførsel av nitrogenforbindelser, for eksempel ved gjødsling, øker dannelse og utslipp av lystgass. Ved nitratlekkasje til overflate- og grunnvann blir en del av nitrogenet omdannet til lystgass.

Løse kulturminner

Løse kulturminner er gjenstander som er bearbeidet, produsert og brukt av mennesker, for eksempel en steinøks, et smykke eller flintavfall fra redskapsproduksjon.