K

Definisjon klimaendring

En endring i klima som enten direkte eller indirekte kan tilskrives menneskelig aktivitet som endrer sammensetningen av den globale atmosfæren. I denne definisjonen observeres endringen i tillegg til naturlig klimavariabilitet over sammenlignbare tidsperioder.

Kilde: FNs klimakonvensjon (UNFCCC)

Kaks

Om olje- og gassvirksomhet: Steinmasse fra boring av oljebrønner. Inneholder rester av olje og kjemikalier.

Kaldventilering

Kontrollert utslipp av gass fra prosessene.

Kalkering

Om kulturminner: Metode for å tegne av figurer på berg. Kalkerpapir eller plastfolie legges over helleristningen for å tegne av figuren. 

Kalklindeskog

Kalklindeskog som utvalgt naturtype omfatter kalkskogsmark dominert av lind eller samdominert av lind og hassel/eik.

Kalksjøer

Med kalksjøer som utvalgt naturtype menes innsjøer med kalsiuminnhold større eller lik 20 mg/l, og med forekomst av minst en av de følgende artene:

 • Rødkrans (Chara tomentosa)
 • Smaltaggkrans (C. rudis)
 • Hårpiggkrans (C. polyacantha)
 • Stinkkrans (C. vulgaris)
 • Knippebustkrans (C. curta)
 • Gråkrans (C. contraria)
 • Blanktjønnaks (Potamogeton lucens)
 • Sliretjønnaks (Stuckenia vaginata)
 • Vasskrans (Zannichellia palustris)
 • eller andre truede kalkkrevende plante- eller dyrearter.

Karplanter

Planter med åresystem for plantevæsken, det vil si alle "vanlige" planter med stengel, rot og blad. 

Katadrom fisk

Fisk som vokser opp og lever i ferskvann og gyter i havet. Eksempel: Ål. Se også anadrom fisk.

KFK

KFK (klorfluorkarboner) er en gruppe stabile organiske forbindelser som har evne til å ødelegge ozonlaget. KFK har også meget sterk drivhuseffekt. KFK er forbudt i alle land, med unntak av bruk til kjemiske analyser.

Kildesortering

Sortering av avfall i ulike kategorier og komponenter etter hvert som det oppstår.

Kisgruver

Gruver drevet på svovelkis eller jernsulfid, der man utvinner metaller som  kobber, sink, bly, nikkel og krom.

Kjemikalier definisjon

Felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger:

 • Kjemiske stoffer: grunnstoffer og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer, slik de forekommer naturlig eller industrielt fremstilt
 • Stoffblandinger: faste, flytende eller gassformige blandinger eller oppløsninger av to eller flere kjemiske stoffer

Kjemikalier i grønn kategori

Om olje- og gassvirksomhet: Kjemikalier i grønn kategori er kjemikalier som står på OSPARs PLONOR-liste. Disse kjemikaliene vurderes å ha ingen eller svært liten negativ miljøeffekt. Grønn kategori omfatter også vann som inngår i kjemikaliene.

Kjemikalier i gul kategori

Om olje- og gassvirksomhet: Kjemikalier i gul kategori er kjemikalier som vurderes å ha akseptable iboende egneskaper. Kjemikalier i gul kategori står ikke oppført på OSPARs PLONOR-liste.

Kjemikalier i rød kategori

Om olje- og gassvirksomhet: Kjemikalier i rød kategori er kjemikalier som kan være miljøfarlige og som derfor skal prioriteres for utskifting med mindre miljøfarlige alternativer. 

Kjemikalier i svart kategori

Om olje- og gassvirksomhet: Kjemikalier i svart kategori er kjemikalier som det i utgangspunktet ikke er lov å slippe ut. Disse omfatter blant annet stoffer som står på miljøvernmyndighetenes prioritetsliste.

Kjemisk renseanlegg

Anlegg som renser vann eller avløpsvann ved tilsetting av kjemikalier slik at partiklene i avløpsvannet bindes sammen til større og tyngre enheter som er lettere å fjerne fra vannet.

Kjerneområde

Om biologisk mangfold: Avgrenset areal hvor arten skal gis et strengt vern og gode muligheter til å overleve og formere seg. 

Klassifisering

Inndeling i kategorier etter iboende egenskaper.

Klimanøytral

Hvis en aktivitet (eller en bedrift) skal være klimanøytral, må det gjennomføres tiltak som til sammen sørger for at klimaeffekten blir den samme som om aktiviteten ikke hadde funnet sted. Dette kan skje ved å gjennomføre tiltak for å redusere eventuelle utslipp og kjøp av sertifiserte klimakvoter for restutslippene.

Følgende kriterier er utarbeidet av Forbrukerombudet for bedrifter som ønsker å være klimanøytrale:

•Forplikte seg til å beregne egne utslipp

•Redusere egne utslipp etter en nærmere fastsatt og verifisert plan

•Utarbeide klimaregnskap

•Kjøpe sertifiserte klimakvoter for restutslippe

•Være helt åpne på hvor store utslipp de har og hvor store klimakvoter de kjøper

•Gjenta denne prosessen med jevne mellomrom

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om vurderinger og tiltak for å tilpasse natur og samfunn til effektene av nåværende eller framtidig klima, for å forebygge mot uønskede virkninger eller dra nytte av fordelene.

Kilde: FNs klimapanel (IPCC) 2007

Klopp

Liten bru. Eksempelvis to trestokker over en bekk.

Klororganisk stoff

Stoff som inneholder klor, karbon og eventuelt andre grunnstoffer som hydrogen og oksygen.

Klorparafiner

 • Stoffgruppe som deles i grupper basert på antall karbonatomer i kjeden: kort- mellom- og langkjedete klorparafiner
 • prioritetslisten: Kort- og mellomkjedete klorparafiner
 • Kort- og mellomkjedete klorparafiner brytes sakte ned i naturen, oppkonsentreres i organismer og er utbredt i norsk miljø
 • Kan transporteres langt med luft- og havstrømmer
 • Cas-nummer SCCP: 85535-84-8 • Cas-nummer MCCP: 85535-85-9

Kobber

Kobber er et metallisk grunnstoff som forekommer i flere former. Rent kobber, såkalt metallisk kobber, har lav giftighet og skiller seg på den måten fra metaller som kvikksølv, kadmium og bly. I form av løselige salter kan kobber være meget giftig for vannlevende organismer.

Kommunalt avfall

Husholdningsavfall pluss husholdningslignende avfall fra næringslivet.

Kommunalt avløpsvann

Kommunalt avløpsvann er sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann er mindre enn 2000 pe og samtidig utgjør mindre enn 5% av avløpsutslippet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann.

Kompostering

Biologisk nedbryting og stabilisering av organisk avfall under tilgang på luft.

Kondensat

En blanding av de tyngste delene av naturgassen. Kondensat er flytende ved normalt trykk og temperatur.

Konsesjon

Tillatelse eller bevilling fra offentlig myndighet, særlig til å drive økonomisk virksomhet, eller erverve eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom.

Konstruert fastmark

Konstruert fastmark er landområder med ny overflate, hvor mennesker har fjernet jorda eller forandret størsteparten av den opprinnelige landoverflata. Typiske eksempler er boligområder, industriområder, sandtak, veier, golfbaner og andre idrettsanlegg.

Kontinuitetsområder

Naturområder som i svært lang tid, gjerne flere hundre år, har eksistert uten menneskelig påvirkning, eller som har vært utsatt for kontinuerlig påvirkning som beiting eller slått gjennom svært lang tid. Kontinuitetsområder inneholder ofte flere spesialiserte arter som ikke tåler endringer i påvirkning.

Korrosjon

Nedbryting av metall og andre materialer ved påvirkning av luft og vann og forurensninger. 

KOSTRA

KOmmune-STat-RApportering (KOSTRA) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. KOSTRA gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Kreftfremkallende stoff

Stoffer eller stoffblandinger som kan forårsake ukontrollert cellevekst som gir opphav til ondartede svulster hos mennesker eller dyr. Et stoff regnes som kreftfremkallende dersom det har vist kreftfremkallende effekt i epidemiologiske undersøkelser, eller eksperimentelle langtidsundersøkelser på pattedyr.

Kroksjø

Se meander.

Krom

Krom er et metallisk grunnstoff som forekommer i flere former i naturen. Treverdige og seksverdige former er vanligst. Den seksverdige formen regnes som mest problematisk for helse og miljø. Kromforbindelser er tungt nedbrytbare og kan i varierende grad bioakkumuleres i organismer.

Kronisk giftig stoff

Stoffer som ved gjentatt eller langvarig påvirkning fører til varige skader på blant annet nervesystem, lever eller nyrer.

Kroniske helseskader

Varige skader på organer som hjerne og nervesystem, lever eller nyre.

Kulturarv

Kulturarv brukes som samlebetegnelse for materiell og immateriell kultur.

Kulturlandskap

 • Landskap som helt eller delvis er omformet fra den opprinnelige naturtilstanden på grunn av menneskers virksomhet.
 • Det er ingen helt skarpe grenser mellom kulturlandskap og naturlandskap. Men i motsetning til naturlandskapet er kulturlandskapet avhengig av menneskers bruk eller skjøtsel for å bevare sin karakter.
 • Som kulturlandskap regnes alt jordbruksareal og inn- og utmarksareal, med beitemark og utslåtter, herunder skog som er/har vært preget av jordbruksaktivitet.

Kulturmark

Kulturmark består av åpne gressmarker og heier, eventuelt med spredte trær, drevet på ”gamlemåten” slik som var vanlig fram til andre verdenskrig. Kulturmark er ofte ryddet for stein, men de er ikke oppløyd, sterkt gjødslet eller sprøytet. Naturtyper innenfor kulturmarka er: kulturmarkseng, boreal hei og kystlynghei.

Kulturmiljø

Et kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå i et kulturmiljø. Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, ei setergrend, et fiskevær eller et industriområde med fabrikker og boliger.

Kulturminne

Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne.

Kulturminner kan for eksempel være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar. Disse kan være fra tidligere tider eller fra vår egen tid. Det skilles mellom løse og faste kulturminner.

Kulturminneloven

Lov som har til formål å verne om kulturminner.

Kvikksølv

 • Grunnstoff (flytende metall ved romtemperatur)
 • prioritetslisten: Kvikksølv og kvikksølvforbindelser
 • Sterkt bundet til sedimenter og organisk materiale i naturen
 • Kan omdannes til giftig metylkvikksølv
 • Hoper seg opp i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden, og er derfor mest skadelig for dyr på toppen av næringskjeden
 • Eksponering kan gi alvorlig skade på nerve-, fordøyelses- og immunsystemet, i tillegg til lunger, nyrer, hud og øyne
 • CAS-nummer:
  Metallisk kvikksølv: 7439-97-6
  Dimetylkvikksølv: 593-74-8
  Fenylkvikksølv forbindelser: 62-38-4, 103-27-5, 13302-00-6 med flere

Kyotoavtalens fleksible mekanismer

Kyotoavtalen har tre fleksible mekanismer: 1. Felles gjennomføring mellom industriland med forpliktelser. 2. Grønn utviklingsmekanisme mellom et industriland med forpliktelser og et utviklingsland uten forpliktelser. 3. Internasjonal kvotehandel, som innebærer kjøp og salg av utslippsreduksjoner.

Kystlynghei

Med kystlynghei menes heipregete og i hovedsak treløse områder i et oseanisk klima, dominert av dvergbusker, særlig røsslyng (Calluna vulgaris), formet gjennom rydding av kratt og skog. Langvarig hevd med beite, og mange steder lyngbrenning og lyngslått, har formet områdene.

Kystlynghei som utvalgt naturtype inkluderer kystlynghei klassifisert som "svært viktig" (A-lokalitet) eller "viktig" (B-lokalitet) av Miljødirektoratet.

Kystsone

Kystsonen, eller kystvann, defineres i vannforskriften (forskrift om rammer for vannforvaltning -§3) som ”saltvann fra grunnlinjen og inntil land eller ytre grense for brakkvann, likevel ut til den ytre grensen for territorialfarvannet med hensyn til kjemisk tilstand.” Vannforskriften beskriver brakkvann som ”vann i nærheten av elvemunninger der ferskvann og saltholdig sjøvann blandes slik at vannet blir noe saltholdig, men for øvrig bærer vesentlig preg av ferskvannstilførselen.”

Kystvann

Se kystsone.