J

Jordbruksareal

Omfatter fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite.

Jordbruksristninger

Den yngre bergkunsten, fra ca. 1800 f. KR. til ca. 500 f. Kr.